Gå til sidens hovedinnhold

Firefelts motorveier og manglende samfunnsnytte

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har ikke bruk for flere store motorveier i Innlandet. De er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og de ødelegger livsgrunnlaget vårt.

Vi mener Nye veier AS bygger på urealistiske tall for å prøve sannsynliggjøre nytten av motorveier. Firefelts motorveier med fartsgrense 110 km/t har krav til kurvatur som i liten grad gjør det mulig å benytte eksisterende vei. I følge Statens vegvesen er de generelt 30-60 prosent dyrere å bygge enn 2/3 felts med fartsgrense 90 km/t. Videre legger de beslag på store verdifulle naturområder, matjord og rekreasjonsområder.

Ved å bygge enda mer motorvei, settes utvikling av moderne jernbane ytterligere på vent. Ingen reiser starter eller stopper på motorveier. Mål om nullvekst i biltrafikken i byer og redusert transportbehov blir vanskeligere å oppnå. Lokalt næringsliv blir skadelidende fordi det blir lett å kjøre til kjøpesenter lenger unna.

Bompenger og ventetid i anleggsårene vil koste næringslivet dyrt. Kjøretøy som veier mer enn 3,5 tonn har ikke lov til å kjøre over 80 km/t. Statistikk viser at kjøretøy som har lov til å kjøre 110 km/t likevel ikke gjør det, hver dag hele året slik Nye veier AS forutsetter i sine analyser.

Møteulykker kan hindres like effekt med 2/3 felts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt noen steder, som med firefelts veier. Smale firefelts motorveier 110 km/t, er mer trafikkfarlige enn 2/3 felts veier med fartsgrense 90 km/t viser forskning fra blant annet NTNU. Ulykkesrisiko avhenger først og fremst av farten og veibredden. Ved økende fart øker investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, ulykkeskostnader, støy, forurensning og klimagassutslipp.

For å være samfunnsøkonomisk lønnsom må trafikantnytte og tidsbesparelse da være større. De såkalte «ikke prissatte konsekvenser», landskap, bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser, tas ikke med i analysene til Nye veier AS, selv om de i høyeste grad burde vært med. Når for eksempel E6 Moelv - Øyer viser stor grad av manglende samfunnsnytte selv uten at livsgrunnlaget vårt er tatt med, er det all grunn til å si nei. Når veistandarden på eksisterende vei allerede er så god at det er snakk om kun noen få minutters innsparing, bortfaller argumentet om at næringslivet MÅ ha firefelts 110 km/t. E6 Moelv - Øyer er et grelt eksempel på politisk overkjøring av alt lovverk som er ment å beskytte naturen.

Vi i Naturvernforbundet er også mot å anlegge nye firefelts rv4 fra Mjøsbrua via Gjøvik til Oslo. Ved å øke farten fra 90 km/t til 110 km/t dobles støyen og utslippene øker med 20 prosent. De miljømessige konsekvensene blir derved store.

Korona har ført til endringer i arbeidslivet med mer hjemmekontor. La oss i stedet bruke mer av veimidlene til å ruste opp og vedlikeholde de veiene vi har, i hele landet. Samt satse på trygge to- og trefeltsløsninger med midtrekkverk, til beste for natur, klima, matjord, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi. Da vil vi få penger til overs som kan brukes på gode formål som kan sikre vår framtid.

Kommentarer til denne saken