I et leserinnlegg i OA 9. juli uttrykker NTE og Lyse uro over en artikkel i Adressa lørdag 3. juli, der det kan framstå som at jeg avviser at fiber skal være med å bidra til et tilbud om høyhastighetsnett til alle. Skribentene håper at inntrykket de får av artikkelen beror på en misforståelse. Det er faktisk akkurat det det gjør. Sitatene i papiravisen skaper et for ensidig bilde. Ved en feil kom ikke de korrekte sitatene med i papirutgaven, men ble lagt inn i artikkelen på nettet 8. juli.

Jeg er enig med NTE og Lyse i mye. Norske bredbånds- og mobilnett er blant de beste i verden. EUs DESI-indeks for 2020 viser at Norge sammen med Danmark har den beste mobil- og bredbåndstilgangen. Norge scorer også høyt på parameteren som måler hvor klare ulike land er for 5G.

Jeg mener vi har oppnådd vår ledende posisjon blant annet fordi vi har holdt fast på to grunnleggende prinsipper. Norsk bredbåndspolitikk er markedsbasert og teknologinøytral. Det offentliges viktigste rolle er å tilrettelegge for investeringer. Tilbydernes investeringer har økt betydelig og var i 2019 på 12,2 milliarder kroner, opp med over 2 milliarder fra året før. Markedsaktørene er nærmest til å vurdere hvilken teknologi som bør velges ved utbygging. Prinsippene om en markedsbasert og teknologinøytral politikk ligger fast.

Når det gjelder høyhastighets bredbånd, satte vi oss allerede i 2016 ambisiøse mål om slikt bredbånd til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020 og på lang sikt til alle. Mange trodde ikke vi kunne nå det kortsiktige målet, men det ligger vi nå an til å gjøre. Ved utgangen av første halvår 2019 hadde 86 prosent av husstandene slikt tilbud.

Vi slår oss ikke til ro, vi skal nå det langsiktige målet også. For å gjøre det, er vi avhengige av både fiber og mobil, og av fortsatt investeringsvillige tilbydere. Rapporten som var bakgrunnen for artikkelen i Adressa er et viktig kunnskapsgrunnlag. I mine korrekt gjengitte sitater påpeker jeg at fiber til absolutt alle ikke nødvendigvis er den beste løsningen. Det vil bli veldig dyrt å dekke 100 prosent av husstandene med fiber. Derfor vil trådløse teknologier trolig måtte bidra når vi skal nå vårt mål om høyhastighets bredbånd til absolutt alle. Valgene av utbyggingsmodeller og teknologier er det imidlertid tilbyderne som står nærmest til å vurdere. Denne tilnærmingen har gitt gode resultater og står fast.

Så skal det offentlige fortsatt legge til rette for investeringer og konkurranse, og fortsatt bidra med tilskudd til bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag for utbygging.