Situasjonen for fastlegene er alvorlig, sier tre avtroppende fastleger i Lillehammer kommune. Arbeiderpartiet er enig.

Fastlegeordninga er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, der alle skal få hjelp, uavhengig av hvor de bor i landet eller tjukkelsen på lommeboka. Nå slår denne grunnmuren sprekker. Vi ser konturene av en fastlegekrise der det er vanskelig å rekruttere nye leger. Vi ser det i kommunene i Innlandet, vi ser det over hele landet. Regjeringen må ta grep.

Ifølge KS sliter halvparten av landets kommuner med å rekruttere fastleger. I Nord-Fron var det nylig bare to søkere til en fastlegestilling, i Lillehammer er det bare fem søkere til tre stillinger. For få nyutdannede leger vurderer å bli fastleger, og for mange eksisterende fastleger vurderer å slutte. En overbelastningskrise og en rekrutteringskrise rammer på én og samme tid den ordningen som er helt avgjørende for at helsetjenesten og velferdsstaten skal fungere.

Nå er gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger 55,6 timer per uke. Hver tiende lege jobber mer enn 75 timer i uken, og hver fjerde passerer 60 timer. Arbeiderpartiet har gjentatte ganger lagt fram forslag i Stortinget om å bedre ordningen. Høyreregjeringen har stemt ned alle forslagene. Arbeiderpartiet vil bruke 350 millioner kroner mer enn regjeringen på å korte ned antall pasienter fastlegene må ha på listene sine, og tilrettelegge for flere faste rekrutteringsstillinger i kommunene. Midlene vi foreslo å legge på bordet ville gjort det mulig å kutte fastlegens lister med 100 pasienter uten at de taper på det økonomisk – bare i 2021 alene.

De tre avtroppende fastlegene i Lillehammer skriver i et brev til kommunen at hverdagen er blitt mer krevende og at kravet til dokumentasjon og mer byråkrati forverrer arbeidsbelastninga. Dette har vi i Arbeiderpartiet påpekt flere ganger. Vi har sett en storstilt oppgaveoverføring til fastlegene over flere år. De forventes å gjøre mer og dokumentere mer enn de gjorde tidligere. Overføring av oppgaver fra sykehusene til fastlegene har vært ønskelig, men det har ikke fulgt mer ressurser med oppgavene. I tillegg har fastlegene fått oppgaver som strengt tatt ikke burde ligget hos dem, som for eksempel ansvaret for fraværsmeldinger for elever i skolen.

Arbeiderpartiet tok initiativ til fastlegeordningen. En egen lege er ikke forbeholdt dem med god råd, men er noe alle i landet har rett på. Nå ser vi at kommersielle aktører som Dr. Dropin benytter situasjonen til å skalere opp virksomheten. Kommunene mister fastleger og dermed kompetanse til privat helse som eksempelvis Volvat. Økt omfang av private aktører fører til økte forskjeller mellom folk fordi det blir ulik tilgang på helsehjelp.

Når det offentlige tappes for kompetanse blir det også og vanskeligere å opprettholde fastlegeordninga. Vi i Arbeiderpartiet ønsker ikke en slik utvikling. Vi vil ha en sterkere velferdsstat med en felles offentlig helsetjenste. Det er det beste forsvaret mot økte forskjeller. Derfor vil vi redde fastlegeordningen, og vi mener det må tas grep nå. Før det er for sent.