Gå til sidens hovedinnhold

Fastlegekrisen i Vestre Toten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Endelig ble det 12. april gjort et politisk vedtak i Oppvekst- og velferdsutvalget (OVU) i Vestre Toten om at «kommunedirektøren innleder en formell prosess med fastlegene/ legesentrene/ legekontorene for å vurdere om fastlegetjenesten kan organiseres på en måte som bedrer rekrutteringen av fastleger. En eventuell anbefaling med forslag til organisering og endringer planlegges lagt fram til politisk behandling ila høsten 2021». Vedtak skal vel bekreftes av Kommunestyret 29.04.

Ja, jeg sier ENDELIG. Venstre har frontet denne saken i forrige kommunestyreperiode, både i Utvalget og i kommunestyret. Ved behandling av budsjett for 2018 og 2019 hadde Venstre verbalforslag om dette. Vårt forslag framsatt 12.12. 2017 var å utrede hva det vil koste å innføre samme fastlegeordning som i Ø Toten. Ø Toten har en 8.2- ordning der kommunen drifter kontor inkl. arbeidsgiveransvar for hjelpepersonell. Og Ø. Toten har alltid hatt flere gode, kompetente søkere til ledige hjemler. Vårt forslag ble nedstemt.

I vårt forslag ved budsjettdebatten 13.12.18 valgte vi å være mer konkrete, siden det dagen før var publisert en helside i OA om «Fastlegemangelen i Vestre Toten – KRITISK SITUASJON». Det var intervju med tillitsvalgt for fastlegene, Hilde Johanne Iversbakken, og jeg hadde selv en samtale med henne samme kveld. Hun kalte det en krise, og mener at «mye må skje på kort tid». Hun mente at «vi kan ikke vente på utredninger eller sentrale forhandlinger, nå må det til strakstiltak». Ut fra dette formulerte vi vårt forslag slik: «Rådmannen sørger for at det avholdes møte med fastlegene ila januar 2019 med målsetting om å lage kortsiktig plan for å løse legekrisen. Planen legges fram for UVO og kommunestyret i februar 2019. Videre utreder Rådmannen plan for langsiktig rekruttering av fastleger ila første halvår 2019. Dette må inkludere å utrede mulighet for liknende ordning som Ø. Toten har ift. avtaler med fastlegene». Dette ble dessverre også nedstemt.

Mange artikler i OA har vist til at Østre Toten – modellen er god. Vi leser bl.a. 3 sider i OA 14.12.17 om at de i Østre Toten «kan velge og vrake i kandidater». 6. 12.18 en god artikkel «Hvordan løse fastlegekrisen? – SE TIL ØSTRE TOTEN». Der pekes det også på et «gjensidig samarbeid og en lyttende kommuneledelse»- god trivsel og godt arbeidsmiljø. Siste artikkel fra Østre Toten 12. mars 2021: «Fastlegekrise?- Nei, ikke i Østre Toten». Ros til Østre Toten- modellen og at «tilfredse fastleger er våre beste ambassadører for rekruttering av nye fastleger». Igjen pekes det på gjensidig og godt samarbeid mellom kommunen og fastlegene.

ENDELIG har politikere i Vestre Toten bestemt at det skal jobbes aktivt med omorganiseringen av legetjenesten. Arbeiderpartiet ser fastansettelser som beste løsning. Vi i Venstre håper det blir en god dialog med legene, som vet «hvor skoen trykker». Alle reformer og endringer i helsetjenesten de siste årene har økt arbeidsmengden til legene MYE. Antall pasienter på listene deres må tilpasses etter dette slik at det blir mer attraktivt for unge leger å jobbe som fastleger og likevel ha tid og overskudd til vanlig familieliv.

La det ikke bli politikk og valgkampsak av dette, men lytt til dem det gjelder. Å få gode søkere til ledige hjemler og en stabil legetjeneste i kommunen er viktig for legene- og aller mest for innbyggerne i Vestre Toten.

Kommentarer til denne saken