I samarbeid med Statforvalteren arrangerte Statped den 28.10. Fagtorg om inkludering og spesialundervisning på Lillehammer. Fagtorget ble åpnet av Eli Blakstad, velferdsdirektør, Statforvalteren, og Veronika Reistad, assisterende regiondirektør i Statped sørøst.

Over 200 fagfolk fra hele Innlandet deltok, og det det faglige programmet ble innledet med erfaringsdeling fra Kongsvingerregionen og Nord-Gudbrandsdalen.

Kongsvingerregionen har fått en viktig rolle knyttet til å pilotere Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering. Anne Kjersti Digerud, leder av PPT-tjenesten i Kongsvinger, og Jon Egil Pettersen, kommunalsjef for oppvekst og læring i samme kommune, delte erfaringer fra piloteringen. Pettersen fremhevet at velferdstjenester ofte vil representere «wicked problems» eller sammensatte utfordringer, og uten definerte løsninger.

Tverrfaglig

– Dette fordrer godt organiserte, tverrfaglige arbeidsformer som favner flere, samhandlende fag, og som evner å håndtere spørsmål på en helheltig måte, sa Pettersen.

Digrud er prosjektleder for Kompetanseløftet i Konsgvingerregionen, og understreket viktigheten av forventingsavklaring og kompetanse om ulike roller i laget rundt barnet.

Fra Nord-Gudbrandsdal fikk deltagerne møte Hilde Engvik Lusæter, leder av PPT. Dovre har i mange år vært kjent for Dovremodellen, og Lusæter fortalte også om PPT sin nye rolle, som innebærer økt tilstedeværelse i barnehager og skoler.

Statped er under omstilling, men skal fortsatt gi individ- og systemrettede tjenester for kommuner og fylkeskommuner. Statped innehar spisskompetanse på alle spesialpedagogiske områder, og tilhørerne fikk smakebiter av kompetanse og tjenester Statped bidrar med.

Flere diagnoser

Kristine Damsgård var først ut av rådgiverkorpset, med foredrag om ufrivillig skolefravær. Denne er økende blant elever med nevroutviklingsforstyrrelser, som ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser. Mange av elevene har tilleggesvansker, som angst, tvang og vansker med selvregulering.

– Disse elevene ønsker å lære, og være som alle andre. Det er viktig å presisere at skolefraværet er ufrivillig; de opplever skolen som belastende og utrygg, og blir hjemme som en løsning på sitt problem. Foreldrene har i lang tid stått på for å få barna på skolen. For de som står rundt, kan det være lett å peke på andre når vi ikke lykkes med å hjelpe barnet. Dette er det viktig å snakke om, da vil det være lettere å dra i samme retning, sa Damsgaard.

Hun sa videre at skolen må se på skolen, ikke på foreldrene.

Uoppmerksomme barn

Fagtorget fortsatte med flere praksisnære foredrag, med utgangspunkt i Statped sin rådgivningspraksis.

Et av innleggene omhandlet urolige og uoppmerksomme barn i barnehagen.

Neste innlegg omhandlet synsforstyrrelser, herunder tilstander hvor «varsellampen» for syn bør lyse. Statped fortsatte med innlegg om elever med multifunksjonshemming, og hvordan styrke også denne elevgruppens muligheter for aktiv deltagelse og kommunikasjon.

Statped beskrev videre det som trenges av tilrettelegging i barnehager og skoler når barnet har hørselstap. Statped kom her også innpå sin egen rolle i å bistå kommunene for å gi barn med hørselstap en inkluderenede oppvekst.

Neste foredrag om handlet alternativ og supplerede kommunikajson, og understreket at alle har behov for å kommunisere - hele dagen og i alle situasjoner.

Bruke stemmen

– Vi ser dessverre ofte at lærer og medelever ikke har fått opplæring i ASK-elevens kommunikasjonsform, og at de ikke vet hvordan de skal bidra til god kommunikasjon. Her trenger arbeidslaget rundt barnet tilgang på kunnskap, godt fungerende samarbeidsstruktrer, og støtte fra ledelsen, fremholdt rådgiverne.

Hvordan kan barnehagen tilrettelegge for aktiv deltagelse, lek og læring for barnehagebarn med flerspråklighet og spesialpedagogiske behov ? Dette ble tematisert, og det ble vist til tilrettelegging som bidrar til oppbygging av språklige ferdigheter.

Det siste innlegget omhandet sakkyndighetsarbeid, med vekt på deltagelse og læring hos elever med ulike grader av utviklingshemming.

– Det er viktig å få fram stemmen, alle har en ! Det er viktig å gi barnet medbestemmelse ut fra sine forutsetninge. Det kan være lurt å kartlegge barnets interesser. Videre vil det være viktig å se sammenhengen mellom selvbestemmelse og indre motivasjon, fremholdt Statped.

Det kom mange viktige budskap fra podiet under Fagtorget, ivrige diskusjoner i pauser, og deltagere som var fornøyd over endelig å kunne møtes igjen, etter en periode med mindre kontakt.