Gå til sidens hovedinnhold

Fagligpolitiske mål for Østre Toten

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet er noe mer enn en organisasjon som skal ivareta lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer, vi er også en samfunnsorganisasjon.
Det betyr at vi, ved siden av å arbeide faglig gjennom forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidsgiver lokalt, også må arbeide politisk. Fordi mye av medlemmenes arbeids- og sosiale vilkår blir bestemt politisk, enten det er på Stortinget, eller i kommunestyret I Østre Toten.
Gjennom vårt fagligpolitiske arbeid vil vi være med og bidra til å styrke og videreutvikle kommunen som arbeidsplass og bosted, fordi vi vil ha et trygt og godt lokalsamfunn å leve og bo i for våre medlemmer og deres familier. Slik har fagbevegelsen jobbet i hundre år, ikke noe av det mange i dag tar som en selvfølge, som for eksempel arbeidstidsordninger, ferie, pensjon og sykelønnsordninger har kommet uten fagligpolitisk kamp.
Nå som det skal velges nytt kommunestyre i Østre Toten har vi i Fagforbundet satt oss noen fagligpolitiske mål for den neste fireårsperioden. Vi har derfor utfordret de politiske partienes 1.kandidater til å underskrive et ordførerløfte som består av fem punkter som tar for seg viktige saker som vil berøre våre medlemmer. Etter svarfristens utløp var det kun toppkandidatene til Arbeiderpartiet, SV og Rødt som hadde skrevet under på ordførerløftet.
I ordførerløftet vil vi blant annet at det etableres en heltidskultur i kommunen og at det bare unntaksvis, og etter avtale med de tillitsvalgte skal kunne lyses ut deltidsstillinger. For å få til en heltidskultur må det forankres politisk, og man må blant annet se på stillingshjemler som vi mener er et hinder for å kunne få på plass en heltidskultur i praksis.
Videre vil vi at kommunen bruker sin innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Her har et enstemmig kommunestyre vedtatt at Seriøsitetsbestemmelsene for bygg og anleggskontrakter erstatter Telemarksmodellen. Bestemmelsene kommer i tillegg til Norsk Standard for å sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter. Fagforbundet var i sin tid en pådriver for at Telemarksmodellen skulle innføres i Østre Toten da kommunen med LABO sto foran sitt største byggeprosjekt noensinne. Vi er positive til Seriøsitetsbestemmelsene, men vi mener at det må settes opp et partssammensatt kontrollorgan for å kunne følge opp de enkelte anbudsprosjekter.

Lærlingesatsingen er et annet punkt. Etter forrige kommunevalg stilte Fagforbundet krav om at det skulle satses på lærlinger i Østre Toten. Dette har blitt en suksess for kommunen som har blitt en foregangskommune med mer enn dobling av antall lærlinger og opprettelsen av et opplæringskontor. Det er derfor viktig for oss at den gode lærlingesatsingen blir videreført de neste fire årene.

Partssamarbeidet er viktig, ikke bare for arbeidstakerorganisasjonene, men det er en avgjørende faktor at medbestemmelse etter lov og avtaleverk fungerer på alle nivå for å ivareta de ansattes interesser, og at kommunen som arbeidsgiver skal kunne nå sine mål. I tillegg til partssamarbeidet som er forankret i lov og avtaleverk vil vi ha et aktivt trepartssamarbeid, i den forstand at når administrasjonen vil iverksette store omstillinger så skal politikere og arbeidstakerorganisasjonene være med fra første dag. Vi må bokstavelig talt sitte rundt det samme bordet.

Et aktivt trepartssamarbeid på alle nivå er viktig for å sikre at kommunen kan levere tjenester av høy kvalitet. Administrasjonen, arbeidstakerorganisasjonene og de folkevalgte må sammen se på organiseringen og bemanningen av tjenestene, og på den måten skape et trygt og velfungerende arbeidsmiljø, som igjen gir gode og effektive tjenester. Vi mener et slikt samarbeide er grunnleggende viktig for Østre Toten kommune for å opprettholde en god kommunestruktur med livskraftige lokalsamfunn, gode tjenester til innbyggerne og trygge arbeidsvilkår for de ansatte. Et aktivt trepartssamarbeid vil med andre ord være en særegen møteplass der de formelle avtalepartene treffer de folkevalgte tidlig i prosessen rundt de store enkeltsakene i den hensikt å gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide i. Samarbeidet rokker selvsagt ikke ved rådmannens og politikernes beslutningsmyndighet, men det gir beslutningstakerne et mye bedre beslutningsgrunnlag. For når politikerne kommer tettere på virksomhetene, så øker også forståelsen for at de faktisk har et arbeidsgiveransvar, at de verdiene kommunen rår over og utfordringene knyttet til kravene om forbedringer i stor grad handler om ansatte som utfører en jobb til det beste for innbyggerne.

Det siste punktet i ordførerløftet er at kommunale tjenester skal drives i egen regi. Vi vil ikke at kommunale tjenester skal privatiseres eller konkurranseutsettes. Det er ikke til å stikke under en stol at Østre Toten står foran store økonomiske utfordringer de kommende årene, men å sette tjenester ut på anbud løser ikke problemet.
En av argumentene som brukes for å privatisere eller konkurranseutsette kommunale tjenester foruten økonomi er effektivitet. Effektivitet er ikke det samme som å løpe fortere, eller å svekke de ansattes arbeidsforhold og rettigheter, effektivitet skal ikke gå på akkord med lov og avtaleverk. Effektivitet er derimot å ha en grunnbemanning og arbeidstidsordninger som sikrer arbeidsmiljøet, effektivitet er å ha rett person med rett kompetanse på rett plass til rett tid, effektivitet er ansatte som opplever en trygg arbeidshverdag med faglig kompetanse til det beste for innbyggerne. Gjennom det fagligpolitiske arbeidet vil Fagforbundet Østre Toten bidra til at tjenestene i kommunen forblir i egen regi.

Fagforbundets krav til de politiske partiene gjennom ordførerløftet viser hvor viktig kommunevalget er for våre medlemmer som bor og jobber i Østre Toten når de går til stemmeurnene 9.september. For de skal ikke bare velge politikere som skal være deres ombudsmenn og kvinner, de skal også velge politikere som skal ha arbeidsgiveransvaret for dem de neste fire årene, politikere som skal ta viktige beslutninger som vil påvirke deres arbeidsforhold og hverdag.

Kommentarer til denne saken