Et konkurransefortrinn i Norge er at vi har selvstendige og kompetente fagarbeidere på jobb hver dag i både privat og offentlig sektor, pandemi eller ei. Framskrivinger av kompetansebehov for framtiden peker på behovet for flere fagarbeidere. (Kompetansebehovsutvalget)

I ei tid med stadig sterkere krav til arbeidstakerne og deres kompetanse, maner Fagforbundet politikerne og arbeidsgiverne i offentlig sektor til å anerkjenne fagarbeiderne som viktige og likeverdige ansatte i arbeidet med velferdsstatens tjenester.

Fagforbundet Innlandet krever:

– nok læreplasser slik at unge får fullføre utdanning og vi får flere fagarbeidere.

– hele og faste stillinger.

– at faglærtes kompetanse anerkjennes og blir tatt i bruk.

– at faglærte får gode etter- og videreutdanningsmuligheter i hele landet.

Akkurat nå er det mye som er usikkert. Vi vet at vi skal leve med effektene av koronapandemien og de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene i lang tid framover. Det er selvfølgelig et politisk spørsmål hvordan man velger å håndtere krisen, men vi vet at særlig kommunene – før krisen – rapporterte om utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell.

Fagforbundet Innlandet organiserer mange fagarbeidere i offentlig sektor, og IT-utviklerfag er et helt nytt lærefag som kan bidra med verdifull kompetanse for kommunene. Fagforbundet har arbeidet over tid for å etablere faget. Denne fagarbeideren har spisskompetanse når det gjelder programmering og utvikling av applikasjoner og programmer. Dette kan gjøre kommunene i stand til å utvikle dette i egen regi. Et annet fag er helsesekretærene som ikke bare har administrativ kompetanse, men som også kan utføre direkte pasientrettede oppgaver som blodprøvetaking med mer. Denne yrkesgruppen bør involveres mer der hvor de kan utfylle og bidra i en presset helsetjeneste.

Fagforbundet Innlandet vil utfordre arbeidsgiverne til å ha sterkere fokus på at fagarbeidernes kvalifikasjoner kan utnyttes bedre i tverrfaglig samarbeid med andre profesjoner.

Fagarbeidere arbeider selvstendig, de er trent i å kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og

evaluere arbeidet sitt. Deres kvalifikasjoner passer inn i tjenestene i framtidens velferdsstat.

Fagarbeiderundersøkelsen (Fafo/NIFU 2020:30) viser at fagopplæringen har gitt dagens fagarbeidere et godt grunnlag for jobben de har, og at det er et samsvar mellom utdanningen deres og kompetansen som etterspørres i jobbene deres. Og nå har Fagforbundet og de andre partene i arbeidslivet arbeidet tett med myndighetene for å fornye yrkesfagene. Den første fagarbeideren etter fagfornyelsen avlegger fag- eller svenneprøve i 2024. Imidlertid er det fortsatt slik at mangel på hele og faste stillinger i offentlig sektor gjør fagene mindre attraktive for ungdom.

Offentlig sektor har ansvar for grunnleggende fellesskapstjenester som vi alle er avhengige av. En viktig del av dette ansvaret er å tilby nok læreplasser for å rekruttere nødvendig kompetanse. For eksempel taper i dag det offentlige i konkurransen med privat sektor om å rekruttere prosessoperatører som vi trenger for å gi oss rent vann i springen. Vi vet også at forventningene til tjenestene og kravene om stadig fornying og kvalitetsutvikling vil bli flere og sterkere, i takt med den teknologiske utviklinga.

Flere veier til både fagkompetanse og høyskolekompetanse må åpnes, og det må på plass flere ordninger som sikrer arbeidstakerne mulighet til å stadig oppdatere og utvikle sin kompetanse – aller helst samtidig som de driver verdiskapning ute i tjenesten

Å løse rekrutteringsutfordringene i kommunene er mulig, om ikke enkelt. Med en offensiv tilnærming til kompetanse, en vilje til å se forbi profesjonsinteresser og fokusere på behovet i tjenestene kan mange mobiliseres til å være med og dra lasset. Fagutdanningene for byggdriftere, gjenvinningsoperatører, IT- utvikler, barne- og ungdomsarbeidere, renholdsoperatører, ambulansearbeidere, portører, helsesekretærer og helsefagarbeidere er moderne i ei tid der bærekraft er satt på dagsorden.