Løsningene som foreslås av ordførerne i Hamar og Elverum i sykehusdiskusjonen nå, det såkalte 0+-alternativet, løser på ingen måte de utfordringer spesialisthelsetjenesten i Innlandet står framfor i årene som kommer. Slik det nå ligger an, vil 0+-alternativet, være en dårligere løsning for pasientene, ikke løse rekrutteringsutfordringene eller gi færre vaktlinjer med en bedret beredskap på dagtid.

For framtidige ansatte vil ikke 0+-alternativet være et godt alternativ. Det er jo nettopp for å unngå skjøre vaktlinjer spredt på mange lokasjoner at man har ønsket seg en samling i et Mjøssykehus. En fortsettelse av dagens struktur vil holde fast ved en høy og uforutsigbar arbeidsbelastning for ansatte med en vaktberedskap som også legger beslag på store ressurser.

For oss er ikke 0+-alternativet en løsning for noe som helst i fremtidens sykehustilbud i Innlandet. En videreføring av dagens struktur vil fortsatt gi mange sykehus med store oppgraderingsbehov. Bygningsmassen på Gjøvik og Lillehammer vil kreve store investeringsmidler framover, trolig mer enn hva den tilgjengelige rammen er. Erfaringene med pandemien de to siste årene viser at vi i fremtidens tilbud trenger flere enerom med toalett og bad til alle rom, oppdaterte poliklinikkarealer, overvåkingsenheter, større observasjonsposter og økt mulighet for smitteisolering av pasienter.

Vi er også bekymret for at 0+-alternativet vil være en forlengelse av et alternativ som fortsatt vil gi gammelt medisinsk utstyr på mange steder og en vaktberedskap som gir færre ansatte på dagtid. Det eneste 0+-alternativet ser ut til å løse er noen av de utfordringene som man har i en oppgave- og funksjonsfordelt divisjon mellom Elverum og Hamar, men det er ikke derfor vi har hatt en snart 20 år lang prosess med sykehusstrukturen i Innlandet.

Et nytt Mjøssykehus er en gyllen anledning til å bygge opp mer forskning- og utvikling innenfor helsesektoren i Innlandet. Vi er derfor opptatt av å styrke kompetansetiltakene og konkretisere dette for å sikre rekruttering av fagfolk til sykehuset og kommunene med desentraliserte tilbud. Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesielt viktig og det må være en plan for dette innenfor rammen av helsefellesskapet.

Vi er som ordførere i Lillehammer, Ringsaker og Gjøvik særskilt opptatt av psykiatriens plass i det framtidige helsetilbudet. Vi er bekymret for kapasiteten innenfor vårt psykiske helsevern. Dette gjelder særskilt tilbudet overfor barn og unge som har fått utfordringer under og i etterkant av koronapandemien. Det er ikke rom for en nedskalering av antall døgnplasser innen psykatrien, og mener dette må tas hensyn til i det videre arbeidet med Mjøssykehuset.