Det finnes et alternativ til storsykehus på Brumunddal som er mer pasient-, innbygger- og regionvennlig. Billigere er det også. Det er å beholde og videreutvikle dagens sykehusstruktur. La oss introdusere «null-pluss»-alternativet.

Man kan si mye om utredningen som førte til innstillingen om å legge det nye storsykehuset til Brumunddal. Og mange benytter seg også av muligheten til å si en god del om det høyst overraskende Brumunddal-alternativet som spratt opp som troll av eske på overtid.

Som ordførere i Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot, Våler, Åsnes og Våler er vi opptatt av gode og trygge helsetjenester til de 141.000 innbyggerne som tilhører kommunene i opptaksregionen Elverum – Hamar. Det er mer enn dobbelt så mange som befolkningsgrunnlaget regjeringen i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) mener bør ligge til grunn for et stort akuttsykehus. Regjeringen mener 60.000-80.000 innbyggere er tilstrekkelig.

Vi er også opptatt av det helhetlige spesialisthelsetjenestetilbudet til alle som bor i Innlandet. Brumunddal leverer ikke det vi i vår region trenger. En Brumunddal-løsning vil være starten på en nedadgående spiral med avfolking og mørklegging i vår del av landet. Den utviklingen ønsker vi ikke.

Utredningen som landet på Brumunddal tok for seg seks alternativer, men glemte å utrede det selvsagte; verken Elverum – Moelv eller en videreutvikling av dagens sykehusstruktur ble satt under lupen. Det er som å gå over bekken etter vann. Vi mener dette er en alvorlig feilvurdering. En videreutvikling av dagens sykehusstruktur vil gi både best kvalitet og være den økonomisk mest bærekraftige løsningen for vår region. Vi kan ikke sitte stille og akseptere et forslag som er mer utrygt eller til det verre.

Å beholde og videreutvikle dagens sykehusstruktur - «null-pluss»-alternativet - ble altså dessverre oversett i ekspressutredningen som førte frem til Brumunddal.

Å beholde og videreutvikle dagens sykehusstruktur forener behovene for nærhet og kvalitet i sykehusene. Løsningen bygger på føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan som et samlet Storting har sluttet seg til. Gjennom faglig forankret funksjonsfordeling og samarbeid i nettverk av sykehus og med kommunene slik som i dag – vil befolkningen i hele Innlandet få et enda bedre samlet helsetjenestetilbud enn i dag. Vår løsning gir en balanse mellom øst og vest, og mellom by og land. Alternativet er det mest fremtidsrettede, gir best kvalitet og er det mest økonomisk bærekraftige. Alle blir vinnere. Ingen tapere.

En videreutvikling av dagens sykehusstruktur betyr at vi ikke skjærer ned, men ruster opp. Det betyr at vi desentraliserer, ikke sentraliserer. Det betyr økt samarbeid, ikke mindre.

Gjennom mange år med utvikling og målrettet innsats er vi godt rustet. Vi har godt samarbeid på tvers mellom fagmiljøene i regionen og mellom kommuner og sykehus. Vi er en attraktiv region som tiltrekker oss kompetent personell. Hverken sykehusene eller kommunene sliter med å rekruttere nødvendig helsepersonell. Vi kan ikke la en ufullstendig utredning rasere denne langsiktige innsatsen.

Sykehusene er for viktige til det. De er trygghet. De er selve ryggraden i lokalsamfunnene våre.

Det viktigste for oss ordførere er å finne en løsning som sikrer nærhet til gode, trygge og fremtidsrettede helsetjenester av god kvalitet til befolkningen i hele Innlandet, innenfor de økonomiske rammene vi har. Vi ønsker en samlende løsning. Vi ønsker ikke en opprivende konflikt i Innlandet. Derfor ønsker vi «null-pluss»-alternativet: å beholde og videreutvikle dagens sykehusstruktur.