Etter flere år med kraftig underregulering av trygdeytelser, presenterer Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti nok et begredelig trygdeoppgjør for 2019. Økningen blir på bare 2,4 prosent på løpende pensjoner, mens grunnbeløpet i folketrygden øker med cirka 3,07 prosent.

I snitt betyr det at pensjonister får en økning på cirka 1 krone dagen. Det skal dekke etterslepet foretatte momsøkninger, avgiftsøkninger på strøm, bensin og eiendomsskatt, flere bompengeordninger, økte renter, økte egenandeler osv. Og skal i tillegg skal det dekke en forventet prisvekst på cirka 2,3 prosent.

Sjeføkonomen i UNIO, Erik Orskaug har regnet at regjeringen har spart 7,5 milliarder kroner på å underregulere pensjonene. Det skjer gjennom reguleringsbestemmelsen, om at den årlige G-reguleringen skal ha et fradrag på 0.75 prosent. Summen 7,5 milliarder på underregulering av pensjoner – tilsvarer det samme beløpet som regjeringen har gitt i skatte- og avgiftslette på formuesskatten og arveavgiften. Det er med andre ord landets pensjonstjenester som får blø for at de rikeste skal få mer.

Arbeidstakere/ arbeidsgivere har innbetalt trygdeavgifter + avsetning til pensjonsordninger – og andre skatter og avgifter – gjennom et helt yrkesliv. Det har arbeidstakerne gjort for å sikre seg en verdig, god og trygg pensjonstilværelse. Underreguleringene på 7,5 milliarder kroner framstår dermed som et regelrett «underslag» – overfor dem har stolt på at staten forvalter arbeidstakernes oppsparte pensjonsmidler (utsatt lønn) på en redelig måte.

Gjennom å underregulere løpende pensjoner år for år – med prosenter framfor kronebeløp – sørger regjeringen i tillegg for forskjellene øker. Vi får økt fattigdom, og stor grad av utrygghet hos pensjonister, hvor de mest fattige rammes hardest av regjeringens politikk.

Det er sjette året på rad at regjeringen bryter Stortingsvedtaket som lyder; sitat; «Pensjoner under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette sikter mot at pensjonene over tid skal få en regulering tilsvarende gjennomsnittet av lønns- og prisveksten».

Stortingsvedtaket tilsier at trygdede minst skal sikres et nulloppgjør hvert år. Men siden det viser seg at Solberg-regjeringen ikke eier respekt for Stortingsvedtakets intensjon – og gode ordninger for arbeidstakere og trygdede til gode – så viser det hva høyrepolitikken står for! Høyrepolitikk handler om å frata arbeidstakere og trygdede økonomisk trygghet og frihet i alderdommen.

Årets trygdeoppgjør er trist lesning for landets pensjonister. Og ekstra sårt blir når trygdeorganisasjonene i tillegg ikke får tilbake forhandlingsrett, og at ordningen med G-regulering med fradrag av 0,75 prosent ikke