Fylkestinget har vedtatt sin mening om Innlandets fremtid. Resultatet om å bevare Innlandet er klar. Fylkestinget har lyttet til høringen, medarbeiderundersøkelsen i fylkeskommunen og den rådgivende folkeavstemmingen. Alt dette har blitt til en beslutning om at Innlandet bevares slik som det er. For bedriftene er dette gledelig!

I Innlandet har vi to store utfordringer vi skal løse sammen; jobbskaping og grønn omstilling. Vi har derfor store ambisjoner i Innlandet om økt satsing på grønn industri og det er i dag flere slike prosjekter i en tidligfase som vil kreve en betydelig innsats dersom de skal realiseres. For et best mulig utgangspunkt for å løse dette, trenger vi kraften i et samlet og fremtidsrettet fylke.

Det har ikke vært lett å komme frem til den beslutningen som fylkestinget nå har tatt. I denne prosessen har det vært ulike standpunkt fra flere hold, og saken har vakt et betydelig engasjement. De fleste har et ønske om at fylkeskommunene skal levere best mulig tjenester til oss innbyggere som bor her, samtidig som de ulike partene etter beste mening har valgt ulike veier til Rom.

For det er mange veier til Rom. I prosessen fremover skal såre følelser leges. Vi kan ta et valg om å ta steget sammen inn i fremtiden, lære av hverandre, lære av fortiden og stå sammen om å skape felles fremtidsrettede mål i raushet. Og samtidig erkjenne at de som ønsket en splittelse av fylkeskommunen også har mye rett og visdom som er viktig å ta med videre.

Et av mange argumenter for å dele opp har vært at det vil bli en bedre representasjon mellom innbyggere og de valgte representantene i «gamle Hedmark» og i «gamle Oppland». Politikerne ville dermed kunne besitte større lokalkunnskap og dermed ha bedre forutsetninger for å sette seg inn i lokale problemstillinger. Dette vil være viktig å ta med fremover.

Politikerne og administrasjonen trenger at organisasjoner, frivillige, bedrifter og kommuner er synlige og tør å si sin mening og være synlige i debatten. De trenger innspill for å kunne ha et best mulig beslutningsgrunnlag. Det er en god mulighet for de som har et stort engasjement å engasjere seg på andre måter enn i kommentarfeltet på Facebook. Det å påvirke prosesser og beslutningstaking er noe hver og en av oss kan være med på - hvis vi ønsker.

For bedriftene mener vi at det å beholde Innlandet vil å øke mulighetene for at vi lykkes. Det vil gi politikere og virkemiddelapparatet en god verktøykasse og gi store muligheter til å stimulere til å skape flere arbeidsplasser og økte inntekter til Innlandet. Når flere andre fylker går mot oppløsning, får Innlandet en enda større tyngde og et enda bedre utgangspunkt for å være synlige i nasjonal sammenheng. Vi vil stå samlet og koordinert og ha større pondus sammen enn hver for oss i nasjonale prosesser og beslutninger.

Den regionale samhandlingen i Innlandet foregår på flere arenaer, det regionale planforum, det regionale partnerskapet, Agenda Innlandet og møter/partnerskap med kommuner og bedrifter. Med en samlet region er vi trygge på at Innlandet fylkeskommune som samfunnsutvikler vil være i stand til å prioritere og ha kapasitet til å understøtte partnerskap og nettverk. Det at fylkeskommunen også er en profesjonell innkjøper og aktør er også vesentlig. Forutsigbarhet for bedriftene er viktig, da det er dette som gir retning fremover. Vi gleder oss over en samlet region og avslutter derfor med innledningen.

Den beste måten å forutse fremtiden på, er å skape den.