Gå til sidens hovedinnhold

Et nytt sykehus gir gode helsetjenester

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høgskolen i Innlandet ser fram til nytt sykehus i Innlandet. Det vil gi studentene våre en framtidsretta praksisarena og våre ansatte muligheter for forsknings- og utviklingsarbeid sammen med ansatte i universitetssykehuset. Ikke minst vil det gi befolkningen i Innlandet tilgang til kvalitativt gode helsetjenester. Vi føler oss sikre på at vi skal klare å samarbeide om disse oppgavene på en fruktbar måte uavhengig av lokalisering av Mjøssykehuset.

Innlandets største sykepleierutdanning ligger på Terningen Arena (TA) i Elverum. Fakultetet for helse- og sosialvitenskap (HSV) har utdanning av BA sykepleie heltid i Elverum og Kongsvinger, samt deltidsutdanning i Elverum og på Tynset. Vi har videreutdanning i intensiv-, operasjon-, kreft- og helsesykepleie. Per i dag har vi masterutdanning i avansert klinisk sykepleie med vekt på kommunehelsetjenesten, og vi utreder muligheter for en master i akutt beredskap og operativ sanitet.

Praksis er en stor del av studiene innen bachelor-, master og videreutdanninger i sykepleie. Høgskolen har et tett samarbeid med Sykehuset Innlandet (SI) både i Elverum, Hamar, Tynset og Ahus Kongsvinger. Høgskolens samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjeneste handler for en stor del om utviklingen av studentenes praksisutdanning og praksis som læringsarena. Kommunene i vårt nedslagsfelt er viktige samarbeidsparter og både kommunehelsetjeneste og Sykehuset Innlandet bidrar til at studenter får gjennomført praksis som en del av kompetansekravene i de ulike helseutdanningene. Det iverksettes forskjellige samarbeidsprosjekt til enhver tid mellom høgskole og praksis, og prosjektene bidrar til gjensidig nytenkning og innovasjon i tråd med nasjonale føringer. Samarbeidet bidrar til å møte ventede utfordringer som en følge av en aldrende befolkning.

Fusjonen mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer gjorde det mulig for HSV å utvikle en ny ph.d. innen helse og velferd. Forskerutdanningen er unik i Norge. Det er en bred, tverrfaglig utdanning som bygger på fire vitenskapelige områder; folkehelse-, helse-, idretts- og sosialvitenskap. Nasjonale myndigheter vektlegger betydningen av at vi må arbeide tverrfaglig for å møte fremtidens utfordringer innenfor helse og velferd. Ph.d.-programmet kan over tid gi et kompetanseløft innen helsefeltet for hele Innlandet. Forskerutdanningen er utviklet i tett samarbeid med Sykehuset Innlandet.

For å kunne tilby en ph.d.-utdanning må fakultetet drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Fakultetet har forskergrupper innen en rekke områder. På helsefeltet har vi blant annet forskning innen avansert klinisk sykepleie; palliativ omsorg; psykisk helse/traumer; barn og unges psykiske helse; folkehelse; fysisk aktivitet, trening og livsstilsendring; og etter hvert forskningsgruppe for eldre menneskers psykiske helse. Forskning innenfor alle disse områdene fordrer nært samarbeid med en bred og variert kommunehelsetjeneste og med Sykehuset Innlandet.

Høgskolen i Innlandet skal fortsette å ivareta samfunnsansvaret og sørge for at det utdannes godt kvalifiserte profesjonsutøvere som kan møte befolkningens helseutfordringer. Og vi skal bidra med forskningsbasert kunnskap som vil komme innlandssamfunnet til gode. Vi besitter omstillingsevne og innovativ kraft til å utvikle samarbeid om helse- og velferdstjenester i tråd med det som blir en ny sykehusstruktur i Innlandet.

Kommentarer til denne saken