Viser til leserbrevet fra Christian Solberg 26. oktober. Først og fremst, takk for at dere tar bladet fra munnen. Vi trenger at de som står i virkeligheten deler av sine erfaringer – og kanskje spesielt i velferd og viktige tilbud som barnehager er. Jeg takker for tilbudet om å besøke dere, og ser fram til det på avtalt tidspunkt.

Innledningsvis må jeg si at streiken som pågår mellom arbeidstakerorganisasjonene og private barnehagers landsforbund (PBL) er omtalt i leserbrev i OA av partene, og ikke noe vi politisk går inn i. Forhandlingsinstituttet er en viktig del av den norske modellen, og må hegnes om.

Så til spørsmåla som blir stilt: «Er vi blant de barnehagene som skal få bedre rammevilkår?»

Svar: Hurdalsplattformen og regjeringa er tydelige på at små, enkeltstående og ideelle barnehagedrivere er spesielt ønska også videre. Nå jobber regjeringa med et nytt finansieringssystem som skal sikre bedre kår for både de kommunale og private små enkeltstående og ideelle. Noe av problemet er måten finansieringa blir gjort på i dag, som Solberg gir uttrykk for. Nasjonalt har det blitt betalt ut mer i pensjonstilskudd enn det som er gått til pensjon. Når kutt nå blir gjort, er det samtidig en overgangsordning der man kan søke om kompensasjon dersom tilskuddet ikke dekker utgiftene.

«Er vi blant de barnehager denne regjeringa vil satse på videre?»

Svar: Jeg er overbevist om at for å ha mangfoldige barnehager, der ildsjeler står på for helt ekstraordinære tilbud, så må vi både ha private og kommunale barnehager. Samtidig må vi anerkjenne at i nasjonal sammenheng, må det ikke være rom for useriøse tilbud. Useriøse aktører ødelegger for de seriøse. Slik sett er det et felles mål for oss alle å sikre at penger bevilga til barna kommer barna til gode.

«Er vi med i deres planer for et bedre barnehagetilbud?»

Svar: Ja, og det synes i Hurdalsplattformen. Regjeringa legger snart fram en barnehagestrategi som også vil gi alle barnehager og oss politikere noe å strekke oss etter, for å gjøre barnehagetilbudet enda bedre. Vi ønsker for eksempel at flere skal få kunne gå i barnehage og at tilbudet utvikler seg med godt innhold og dyktige ansatte.

«Skal foreldre fortsatt kunne velge vår barnehage selv?»

Svar: Opptaket styres i kommunen. Så lenge det er ventelister på barnehagene, vil jeg også spørre om det er de med størst behov for plass som får det først? Dette er kommunens ansvar, og jeg veit at Senterpartiet i Østre Toten står på for velferdstilbudet i kommunen. Samtidig må kommunen få økonomiske og praktiske rammer for å gjøre tilbuda sine bedre, og det må Stortinget sørge for.