Et rettferdig samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap – det er målet for Arbeiderpartiet. I fjor gikk vi til valg på å bekjempe økende ulikhet, styrke fellesskapsløsningene og flytte makt og ressurser i samfunnet. Kort sagt: sette vanlige folks interesser først. Den kursen pekte regjeringa ut i Hurdalsplattformen. Og i statsbudsjettet som nylig ble lagt frem, viser vi at vi holder på kursen – også når det er tøffere tider.

Regjeringa har nå lagt fram et statsbudsjett som omfordeler. Budsjettet er stramt, men prioriteringene desto tydeligere: å utjevne forskjeller, gode velferdstjenester i hele landet og å trygge hverdagsøkonomien til vanlige folk. Det viktigste vi gjør nå er å føre en ansvarlig økonomisk politikk som demper presset i økonomien, og som beskytter vanlige folk mot for høye renteøkninger.

Bakteppet for den økonomiske situasjonen er krigen i Ukraina, energikrisen i Europa og en kraftig prisvekst. Utfordringene er internasjonale, men utslagene nasjonale: den siste tida har mange i Norge fått mindre å rutte med, og vanlige familier må kutte kostnader og snu på krona.

I lang tid har svaret på de fleste politiske utfordringer i Norge vært økt oljepengebruk, og det meste har blitt løst med romslige statsbudsjett. Denne gangen er det annerledes, og det må prioriteres tøffere. Å bruke mer oljepenger ville nå skapt flere problemer enn det ville løst, og det ville drevet prisveksten og renta ytterligere opp. Da ville norske familier blitt sittende igjen med regninga. Det sier Arbeiderpartiet nei til.

Derfor bremser vi oljepengebruken, og ber de som har mest og de som har tjent store penger på høye energipriser, om å bidra mer til fellesskapet. De med inntekt under 750 000 får lavere skatt. Det er rettferdig.

Og vi bruker mest på det viktigste:

Maksprisen på barnehage senkes til 3000 kroner, og det blir gratis for tredje barn når barna går i barnehagen samtidig. Ungdom i videregående opplæring får styrket utstyrs- og borteboerstipend. Fastlegeordningen styrkes. Strømstøtten til husholdningene opprettholdes så lenge krisa varer. Forsvaret og den sivile beredskapen styrkes. 1,5 milliarder går til grønn næringsomstilling. Det innføres en ungdomsgaranti som gjør at alle under 30 år skal få hjelp til å komme i arbeid gjennom tidlig innsats og tett oppfølging. Arbeidsavklaringspengene for uavklarte forlenges og det gis ferietillegg til dagpenger. 300 millioner bevilges til psykisk helse- og rusfeltet. Doblingen av fagforeningsfradraget fullføres, til 7700 kroner.

Å hegne om velferdsstatens kjerneoppgaver er en hovedprioritet for Arbeiderpartiet i krisetid. Derfor har regjeringa lagt frem et stramt, men rettferdig budsjett. Ansvarlig budsjettpolitikk skaper sjelden jubel, men det trygger velferden.