Det har vært en del diskusjon rundt det siste forslaget om sykehusstruktur. Som kjent er det siste forslaget at det nye «Mjøssykehuset» skal bygges i Brumunddal, og at sykehusene på Gjøvik og Lillehammer skal bestå, henholdsvis som et sykehus for planlagte operasjoner og et stort akuttsykehus. I tillegg bygger forslaget på at akuttsykehuset på Tynset skal videreutvikles og at en skal styrke tilbudet utenfor sykehusene med blant annet et stort lokalmedisinske senter i Elverum med dagbehandling, poliklinikk røntgentilbud, dialysebehandling og en mulig skadepoliklinikk.

Mange har vært ute og kritisert forslaget, særlig at Mjøssykehuset ikke er foreslått lagt til Moelv. Politikere i Oppland har særlig argumentert med at den forlengede avstanden til Brumunddal vil svekke muligheten for at de ansatte på det nye sykehuset velger å bosette seg i Oppland. Det hevdes at særlig Lillehammer og Gjøvik vil tape på dette.

Denne argumentasjonen forutsetter at det å legge Mjøssykehuset til Moelv ikke ville ha noen konsekvenser for de øvrige elementene i organiseringen. Ut fra det faglige grunnlaget som ligger til grunn for den foreliggende tilrådning er dette neppe riktig. Ved å plassere Mjøssykehuset i Moelv, er det sannsynlig at det ville vært foreslått andre grep for sykehus på Gjøvik og på Lillehammer. Et sykehus i Moelv synes også å kunne medføre at en på nytt ville måtte se på om en skulle ha et stort akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset.

Jeg er ikke uenig i at en plassering av Mjøssykehuet i Brumunddal isolert over tid vil gjøre det mindre trolig at de som er ansatte der, er bosatt på Gjøvik eller Lillehammer eller i andre av kommunene i Oppland, enn om sykehuset hadde ligget i Moelv. Det er nok derfor riktig at en plassering i Brumunddal, vil gi positive bosettingseffekter for Hamar, Ringsaker og andre tilstøtende kommuner i Hedmark. Effekten for kommunene i Oppland kan imidlertid ikke vurderes isolert kun ut fra plasseringen av Mjøssykehuset, en må også ta med den effekten det vil har for bosetting at det er planlagt å beholde sykehus både på Lillehammer og Gjøvik. Når en ser på bosettingseffekter er det derfor viktigere å fokusere på hvilke tilbud og aktiviteter som er planlagt utenfor Mjøssykehuset, enn om Mjøssykehuset er plassert i Moelv eller Brumunddal.

Det viktigste kan imidlertid ikke være hvor de ansatte ved sykehusene bor rent isolert, men hvilken organisering av sykehusene som samlet gir et best mulig helsetilbud til befolkningen. I et slikt perspektiv mener jeg det er viktig å sørge for en organisering som sikrere et så godt desentralisert tilbud som mulig. Med de forutsetninger som er lagt til grunn for arbeidet med en ny sykehusstruktur, framstår den siste rapporten som er framlagt og den anbefaling som følger av denne å kunne legge til rette for et godt desentralisert tilbud og derved et best mulig helsetilbud til oss alle.