Ved årets stortingsvalg viser prognosene at antall eldre over 60 år vil bli underrepresentert tatt i betraktning det høye antallet eldre vi har i samfunnet, et tall som ventes å stige, samtidig med at den generelle levealderen øker. Selv om mange eldre er aktive og ved god helse, vil denne utviklingen åpenbart føre til at antallet eldre og uføre som vil trenge gode offentlige tjenester, vil øke. Det har en kostnad.

Regjeringen innførte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i 2015. Den innebærer et prinsipp om at alle offentlige budsjetter kuttes med 0,5 prosent hvert år. Samtidig som at den økonomiske veksten har økt i store deler av samfunnet. Det har medført at kommunene økonomisk er blitt dårligere rustet til å møte det som omtales som eldrebølgen. Slik kan det ikke fortsette.

Skattepolitikken og privatisering av offentlige inntektskilder, har medført at vi har fått en fattigere offentlig sektor – som er blitt nødt til å stramme inn på velferdstilbud, mens det private forbruket øker. Det har påvirket utviklingen slik at vi har fått stadig flere fattige blant eldre og uføre – ved siden av de som lever i vedvarende lavinntektsgrupper.

Politisk er det satt et mål om vi skal bygge et aldersvennlig samfunn (reformen «Leve hele livet»). Skal man lykkes med det målet er vi avhengig av et samfunn som omfordeler av verdiskapningen gjennom et rettferdig skatte- og avgiftssystem. Et godt aldersvennlig samfunn kan derfor bare bygges gjennom et sterkt fellesskap, med sterkt fokus på elementære menneskerettigheter.

Arbeiderpartiet vil derfor ha høye kvalitetskrav til eldre- og helsetjenestene i ulike faser av livet og tilpasset den enkeltes behov. Det handler om å utnytte den tverrfaglige kompetansen man finner mellom ulike helse- og omsorgsarbeidere - i samarbeid med brukerne. Det omhandler forhold som aktivitetstilbud (aktivitører), motvirke ensomhet og styrke der psykiske helsetilbudet, ernæringskunnskap, psykolog- og vernepleiertjenestene, ergoterapi, musikkterapi. Det handler om å styrke omsorgsarbeidernes innhold og mening i jobben gjennom tillit og ansvar.

For å utnytte de økonomiske ressursene best mulig, og bygge opp tilstrekkelig kapasitet med personell, rombehov med videre, sier Arbeiderpartiet nei til økt privatisering og oppsplitting av helse- og omsorgstjenester og deres fagmiljøer.

Et aldersvennlig samfunn fordrer at alle eldre skal ha et felleskap de kan høre til med sine forutsetninger og deltakelse. Det er et viktig samfunnsoppdrag - hvor forholdene legges til rette for at eldre kan være sjef i sine egne liv.