Gå til sidens hovedinnhold

Er Innlandet tjent med sentralisering av sykehusene?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prosjektgruppa anbefaler at det skal bygges et nytt hovedsykehus i Brumunddal, at Tynset sykehus skal få utvidet sitt opptaksområde med innbyggerne fra Engerdal og Stor-Elvdal, at Lillehammer sykehus skal bli Innlandets store akuttsykehus nummer to. Gjøvik sykehus skal nedgraderes til et elektivt sykehus med hovedsakelig poliklinikk og dagbehandling med til sammen 30 sengeplasser. Ny stråleenhet anbefales samlokalisert med annen kreftbehandling i Mjøssykehuset.

Både Reinsvoll psykiatriske sykehus, Sanderud psykiatriske sykehus, Ottestad og Granvoll rehabiliteringssentra anbefales lagt ned. Funksjonene overføres til det planlagte sykehuset i Brumunddal. Sykehusdivisjonen Hamar-Elverum avvikles. Sykehusbygningen i Elverum skal brukes til et «stort lokalmedisinsk senter» med en skadepoliklinikk og dialyseavdeling, med «noe attåt», - noe vi i dag ikke vet hva skal bli.

Dagens cirka 250.000 innbyggere i Sør-Østerdal, Hamarregionen, Gjøvikregionen og i Valdres, i alt 24 av Sykehuset Innlandets dekningsområde på i alt 44 kommuner, skal få dekket sine akutte og spesialiserte sykehusbehov fra det nye sykehuset i Brumunddal.

Det sentrale budskapet i Nasjonal helse- og sykehusplan lyder: «Regjeringen ønsker å opprettholde og videreutvikle en desentralisert sykehusstruktur i Norge».

I forhold til de andre helseforetakene som er underlagt Helse Sør-Øst, er dette det sterkeste sentraliseringsframstøtet av alle. I Vestre Viken HF bygges det for tiden nytt hovedsykehus i Drammen, samtidig som akuttfunksjoner ved både Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus er planlagt opprettholdt og videreutviklet. I tillegg er det et stort distriktsmedisinsk senter ved Hallingdal sjukestugu på Ål og fem distriktspsykiatriske sentra.

I prosjektgruppas forslag problematiseres ikke nedlegging av så viktige pasienttilbud og så store arbeidsplasser som skisseres over. Konsulentene sier at de ikke driver politikk! Et styremedlem mener at de ikke skal drive med samfunnsutvikling!

Styreleder Gjedrem understreker at rekruttering til de ulike sykehusenhetene og mulige pasientlekkasjer ut av fylket, vil bli viktige utfordringer i tiden framover.

At Brumunddal skal virke rekrutteringsfremmende for et hovedsykehus og at Lillehammer skal gi best rekruttering for et stort akuttsykehus, er en gåte for de fleste. Det er i Gjøvik og i Elverum at dagens helseutdanninger er lokalisert. Nærhet til akuttsykehus vil styrke disse utdanningsinstitusjonene. I følge prognosene fra SSB er det Lillehammerregionen som vil ha den svakeste befolkningsveksten fram mot 2030 av alle de fire Mjøsbyene regionene.

Flyttingen av Mjøssykehuset til Brumunddal begrunnes med at kortere vei vil lette rekrutteringen fra Hamarregionen. Et hovedsykehus i Brumunddal vil, ifølge konsulentene, styrke Hamarregionen, på bekostning av de øvrige regionene i Innlandet. Dette sies å være viktig for hele Innlandet!

I rapporten kan vi lese at det elektive sykehuset i Gjøvik og de ulike lokalmedisinske og distriktspsykiatriske sentra skal bemannes av spesialister fra Mjøssykehuset i Brumunddal. Hvorledes vil en slik ambulerende virksomhet til Gjøvik og de ulike LMS virke inn på rekrutteringen?

Nedleggelse av sykehusdivisjonen Hamar-Elverum og nedleggelse av akuttfunksjoner ved Gjøvik sykehus, vil øke faren for pasientlekkasjer ut av opptaksområdet for Sykehuset Innlandet HF. Et lokalmedisinsk senter i Elverum og et elektivt sykehus i Gjøvik med en skadepoliklinikk, vil neppe stoppe pasientlekkasjer fra hverken Sør-Østerdal, sørlige deler av Stange, fra Hadeland eller fra Valdresregionen.

Mjøssykehuset i Moelv vil øke rekrutteringsgrunnlaget, både fra Lillehammer og Gjøvik. Dersom akuttsykehusfunksjonen kombinert med elektiv funksjon deles mellom Gjøvik og Elverum, vil motvirke pasientlekkasjer fra både sørlige deler av Oppland og fra Sør-Østerdal og Stange. Gudbrandsdalen vil få dekket sitt sykehusbehov fra Mjøssykehuset.

Kommentarer til denne saken