Helt siden 2005 har det vært strid om nedleggelse av Gjøvik og Reinsvoll akuttsykehus. Et klart flertall blant Opplands-politikerne, ønsket dette. Dette var og er imidlertid ikke i tråd med folkemeningen. Første runde endte da også med klart tap etter massiv innsats fra brukerorganisasjoner, fagforeninger, partier og folkelig engasjement, med blant annet fakkeltog med 10-12.000 mennesker i Gjøvik. Lillehammer og Elverum i 2006, og politisk streik i 2007.

I 2012 ble det lansert en ny strategi fra Helse sør-øst. Denne gangen med entusiastisk støtte fra Senterpartiet. Sykehuset skulle ligge et eller annet sted med Mjøsbrua. Befolkningen i Oppland og Hedmark ble ikke mer entusiastiske av denne varianten for å legge ned våre store fine sykehus. Det er fortsatt en sterk motstand i befolkningen, kun vel 30 prosent støtter et hovedsykehus i Oppland. Det er sterk kost å konstatere «jeg vet best»-holdningen både rådmannen og redaktøren i Oppland Arbeiderblad viser ved å overse dette faktum.

Hovedpoenget fra Sykehuset Innlandet (SI) er påstanden om at den organiseringen vi har i dag ikke er framtidsrettet. De overser da glatt at Gjøvik og Lillehammer er store somatiske sykehus som fungerte bra inntil «slaktinga» for å spare penger til nytt sykehus startet. SI har i sin propaganda kun snakket om positive effekter av de foreslåtte endringene, og det er dette som er presentert til politikere og media. I tillegg har de konstruert noen myter som for eksempel omfanget av transport rundt Mjøsa og mulighetene for å «ta hjem» regionsykehusfunksjoner.

Det er påfallende at de som nå støtter SI sine planer ikke har stilt ett eneste kritisk spørsmål i media vedrørende økonomi, beredskap, sengeplasser, økte utslipp av CO₂ og enorme nedskjæringer for å finansiere et hovedsykehus. Det er verdt å merke seg at det nå er nedskalert fra storsykehus til hovedsykehus på grunn av altfor lite penger. Men, de skal fremdeles ha nok penger til akuttsykehus på Tynset, et stort akuttsykehus og et elektivt sykehus som ikke er plassert.

Vi i sykehusaksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland – Gjøvik, Reinsvoll og Lillehammer», har prøvd å få noen fullgode svar fra politikerne i Oppland. Det har kommet noen intetsigende svar, ellers taushet. Vi har også utfordret alle rådmennene i Gjøvikregionen. Total taushet. Rullegardinet ble trukket ned og har ikke blitt rullet opp siden. Hvorfor er de så feige?

Nå må det være lov å spørre om rådmannen og kommunestyret har begynt å ta inn over seg at den lokale kommuneøkonomien kan bli mye dårligere i åra framover. Vi kan miste svært mange arbeidsplasser når Reinsvoll og Gjøvik sykehus gradvis forvitrer til ingenting. Det er cirka 1400 arbeidsplasser som vil forsvinne fra regionen. Disse arbeidsplassene vil jo også ha store ringvirkninger for andre arbeidsplasser og dermed framtidig skatteinngang. Har dere sett på dette i et langt perspektiv? Eller mener dere at dette tapet av arbeidsplasser ikke er relevant?

Vi er rimelig sikre på at det blir et stort tap av inntekter, som vil gå ut over skoler, barnehager, sykehjem, veivedlikehold og andre offentlige ordninger.

Et stort flertall i kommunestyret har gått inn for å bygge et nytt hovedsykehus og legge ned Gjøvik akuttsykehus. De vil ta til takke med et sykehus for enkelte planlagte behandlinger. Tror dere på eventyret om at et elektivt sykehus skal skaffe Gjøvik 500 til 600 heltids arbeidsplasser?

Vi ser mange store utfordringer i forbindelse med SIs planer:

Sengenedtak, cirka 200 (i første omgang) 20 prosent av dagens pasienter skal overføres til kommunene. Har dere økonomi og kompetanse til å klare dette?

Økonomiske konsekvenser av planene:

9 milliarder er satt av til hovedsykehuset. Det er ikke satt av noe til oppjustering av det «ekstra» akuttsykehuset. Etablering av elektivt sykehus vil også kreve investeringer.

Den driftsmodellen det legges opp til, er komplisert og vil være økonomisk krevende.

Kapitalkostnadene som skal dekkes av driften er formidable, årlig flere hundre millioner.

Vi kan ikke se at kommunestyret har fått seg forelagt disse problemene, og det er da et spørsmål om de har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å konkludere i høringsuttalelsen.

For å si det mildt. Dette er tynn suppe for å fatte et så viktig vedtak for å nedlegge akuttsykehusene i Oppland.

Det hviler et svært stort ansvar på de partiene som har arbeidet for å legge ned sykehusene våre. Spesielt på Høyre. Senterpartiet og Arbeiderpartiet.