Gå til sidens hovedinnhold

Er et nytt og stort akuttsykehus til gavn for pasientene? Neppe

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har samlet data fra en rekke registre i en nasjonal nettportal. Hovedformålet med dette kraftfulle verktøyet er å bidra til bedre kvalitet på pasientbehandlingen. Målgruppen er særlig ledere som jobber med kvalitet i helsetjenesten, pasientorganisasjoner, primærleger som skal hjelpe pasientene med å velge sykehus (fritt sykehusvalg) og andre med interesse for disse spørsmålene.

Viser da medisinske kvalitetsindikatorer at St Olavs i Trondheim og Kalnes i Østfold presterer bedre enn Lillehammer sykehus? Svaret er nei.

For å få et mer kvalifisert grunnlag til å besvare spørsmålet om et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, er bedre enn nåværende sykehusstruktur, har jeg gjort en kvantitativ sammenligning av alle de 59 kvalitetsindikatorene som de tre sykehusene har felles. Lillehammer kommer klart bedre ut på sammenligningsgrunnlaget Høy måloppnåelse enn både universitetssykehuset St. Olavs (tilfeldig valgt) og sykehuset Kalnes. Tilsvarende gjør Lillehammer det best ved å ha et lavere tall for Lav måloppnåelse. Dette betyr at St. Olavs, men særlig det nye Kalnes som har cirka samme størrelse som et eventuelt Mjøssykehus, bør forbedre seg vesentlig for å komme opp på nivå med Lillehammer sykehus.

Viser de medisinske kvalitetsindikatorene at sykehusene i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer presterer dårligere enn landsgjennomsnittet? Også her er svaret nei, dog ikke like entydig.

Sammenligningen bygger på mellom 94 indikatorer for Lillehammer og 43 for Hamar. Alle fire sykehus gjorde det bedre enn landsgjennomsnittet på sammenligningsgrunnlaget Høy måloppnåelse. Imidlertid er det bare Lillehammer sykehus som gjør det bedre enn landsgjennomsnitt når det gjelder Lav måloppnåelse.

Viser medisinske kvalitetsindikatorer at det er forskjeller på de fire sykehusene? Svaret er ja.

Her er sammenligningsgrunnlaget kun 26 indikatorer, men sykehusene på Gjøvik, Hamar og Lillehammer scorer bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder Høy måloppnåelse. Dessverre viser det seg at alle fire sykehusene kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder Lav måloppnåelse.

Med utgangspunkt i sammenlignbare nasjonale kvalitetsindikatorer fremstår Lillehammer sykehus for det første som et langt tryggere og bedre alternativ for pasientene enn både Kalnes og universitetssykehuset St. Olavs. Videre fremstår Lillehammer sykehus som langt bedre enn landsgjennomsnittet.

Hvorfor vil både Innlandet Arbeiderparti og Innlandet Høyre gi pasientene et medisinsk dårligere tilbud de neste 50 år ved å rasere et dokumentert og åpenbart meget godt sykehustilbud i Innlandet?

Hvorfor klarer ikke fylkeskommunedirektøren, i sin innstilling til fylkestinget, å peke på Lillehammer som det andre store akuttsykehuset når nasjonale kvalitetsindikatorer så åpenbart utpeker Lillehammer?

Hvordan forholder Sykehuset Innlandet seg til medisinske kvalitetsindikatorer? Begrepet er i hvert fall ikke eksplisitt nevnt i Prosjektrapporten som er SIs sammenfattende dokument i sykehussaken.

Hvordan forholder brukerutvalget seg til indikatorene? Brukerorganisasjonene er spesielt oppfordret til å nytte seg av den kunnskap som Nasjonalt kvalitetsregister representerer.

Kommentarer til denne saken