Er nytt legkontor på CC løsningen?

Arbeiderpartiet vil vurdere nytt fastlegekontor med fastlønnete leger på CC Gjøvik. Hvilken kunnskap har de om fastlegepraksis?

Dagens fastlegekontoret er små autonome kompetansebedrifter. De fleste har opparbeidet gode systemer for personalhåndtering, økonomistyring, og faglig og administrative kvalitetskontroll. Fastlegekontorene bør ha kompetanse som små, men viktige utdanningsenheter. De skal legge til rette for videreutdannelse i et obligatorisk 5-årig-spesialistløp i allmennmedisin av nye kolleger.

Vi har investert stadig mer komplekse og skiftende datasystemer for journalføring og samhandling med kommunale enheter, NAV, sykehus og andre spesialister. Vi har databaser for økonomistyring og løpende faglig oppdatering. Det siste innebærer implementering av stadig nye retningslinjer Helsedirektoratet fra enhver medisinsk spesialitet. Vi tar i økende grad bruk av avansert medisinsk teknisk utstyr.

Allmennlegeforeningen nasjonalt mener at det er endrete behov for å sikre en god drift i en etter hvert mer og mer kompleks og krevende allmennlegevirksomhet. Det går derfor i retning av større enheter, helst med legesentre med seks leger.

Gjøvik kommune har fram til nå for det meste hatt veldrevne og autonome legesentre. Kommunen har hatt svært lite administrative og økonomiske kostnader med driften av disse. Det har vært påfallende stor grad av stabilitet med lite skifter.

Allmennlegeforeningen i Gjøvik varslet i 2016 en kommende krise med krav om tiltak. Vi opplever fortsatt en kommuneledelse som i stor grad er handlingslammet. Den ser ikke de skjulte kostnadene som ligger til grunn for drift av fastlegeordningen. Grunnmuren i den kommunale helsetjenesten har bestått av et fastlegekorps som påføres stadig nye oppgaver, men ikke mer tid og ressurser.

I løpet av de siste to-tre år er vår bekymring blitt bekreftet. Det ser langt mørkere ut enn vi fryktet. Kommunen har ikke innsett at det koster administrativt og økonomisk å stimulere leger til å bli i Gjøvik.

Våre kolleger søker seg til nabokommuner med annen økonomisk driftsmodell, til sykehus og andre legestillinger med mindre krevende og på alle vis forpliktende arbeidshverdag. Fastlegen vet at den dagen han er borte fra kontoret, skapes det problemer for pasienter, og oss selv. Vi strekker oss det vi kan for å unngå dette.

Dersom kommunen ønsker å ta vare på de fastlegene som har holdt ut, bør både administrasjon og politikere møte oss med dialog og samhandling. Vi ønsker ikke lite gjennomtenkte forslag som Gjøvik Ap presenterte i OA 22. mai.

Gå i dialog med de sentrene som i dag er i ferd med å rakne. Der er det forhåpentlig fortsatt legespesialister som kan drive kunnskapsformidling og videreutdannelse av leger som ønsker å arbeide i allmennmedisin.       

Et godt legesenter skapes ikke over natten, men bygges over år.

Hvem skal bygge opp et senter på CC med fastlønnede leger? Har Ap i Gjøvik begrep om hva det koster å drifte et legesenter med de forpliktelsene som følger.

Vi ser i dag ingen i rådhuset som har kompetanse på å utrede, planlegge eller drifte et nytt legesenter på CC. Vi ser heller ikke grunnlag for å bruke ressurser på det.

Hvem skal stå for veiledning og supervisjon av unge fastlønnede leger på et nytt senter?

Gjøvik legesenter, Lillekollen legesenter og Sørbyen legesenter har alle tilbudt seg å opprette en ny stilling for fastlønnede leger. Hvorfor ikke gå i en god og konstruktiv dialog med alle disse. Kommunen og Lillekollen Legesenter har langt på vei en avtale om ny fastlønnet lege i spesialisering ved senteret.

Det er helt andre krav til en fastlege i 2019 enn da vi startet som kommuneleger i 1985. Den første formelle, men frivillige, videreutdannelsen i allmennmedisin startet i 1986.

I dag er det krav om et minst femårig spesialistløp for å kunne fortsette som fastlege, deretter krav om fornyelse hvert femte år.

Vi ser ikke at Gjøvik kommune ønsker eller har mulighet til å ta på seg det ansvaret. «Spesialistdugnadsarbeidet» må fortsatt tas av dagens fastlegespesialister. I dag har fire av fastlegespesialistene i Gjøvik også veilederkompetanse i spesialistutdanningen, og ytterligere to driver med studentveiledning.

I løpet av kort tid har fire fastleger sagt opp sine hjemler i Gjøvik kommune. To av dem siste uke.  Om arbeidsforholdene ikke bedres, vil flere forlate kommunen, og pasientene står igjen som de store taperne.

Det er dokumentert at pasienter som skifter lege ofte, har større sykelighet og dødelighet enn de som har en fast lege.

Det er bra at det nå er politisk vilje til å bruke penger på fastleger, uansett om det blir på CC eller andre steder. Vi mener imidlertid at kommunen får mest igjen for pengene ved å styrke de eksisterende sentrene. Det viktigste er at befolkningen i Gjøvik får en bedre legetjeneste enn i dag.

Vi ber innstendig politikere og administrasjon om komme i dialog med fastlegekorpset, fremfor å fremme nye lite gjennomtenkte løsninger, både faglig og økonomisk.