Det er med skuffelse jeg leser Innlandet fylket sin kommende handlingsplan for år 2022-2025, vedrørende nye gang og sykkelveger. I Nordlia har vi ventet i mange år på en gang og sykkelveg, som kan knytte sammen gang og sykkelveg ved skolen, og ned til Andersgård ved FV 33. Dette temaet har vært tatt opp i årevis, og det kan virke som om det er bred politisk enighet om at dette må på plass. Likevel skjer det ingenting!

I forbindelse med bygging av ny barnehage ved Nordli skole, er det planlagt ny gang og sykkelveg mellom Mekket og skolen. Det er bra at dette kommer på plass, men den er noen hundre meter for kort! Det er nå en gyllen mulighet for å fullføre det alle er enige det er behov for, nemlig å knytte sammen gang og sykkelveg mot Gjøvik.

Strekningen fra Andersgårdskrysset og opp til byggefeltene er utfartsåren til nær sagt alle som bor i Nordlia. Legger vi til gjennomfartstrafikk fra områder som Karidalen og omegn, tømmerbiler og anleggstrafikk, så vil jeg påstå at dette er en ganske så hardt trafikkert veg.

Den er også hardt trafikkert av myke trafikanter. Dette er skoleveg til barn på Nordli skole og barnehagen, det er en populær turvei, og folk sykler her for å komme seg til jobb. Samtidig er vegen smal og uoversiktlig, med stedvis liten eller ingen veiskulder. En gang og sykkelveg er sårt tiltrengt!

En liten rundtur rundt på Toten viser at Nordlia ikke akkurat har stått fremst i køen på dette området heller. Starter vi fra Vestbygda på Lena og kjører til langt ut i Totenvika, kjører vi langs en sammenhengende gang og sykkelveg på nesten 2,2 mil, bare som et eksempel. Hvorfor Nordlia tilsynelatende alltid havner sist på prioriteringslisten vites ikke, men jeg synes det er påfallende hvor langt inne det sitter, på å bruke penger på trafikksikkerhetstiltak i grenda vår. Vi har to korte strekninger med gang og sykkelveg i Nordlia, men så vidt meg bekjent er dette kostnader som i all hovedsak er finansiert av utbyggere.

Det er et uttalt mål fra både Kommune og Fylkeskommune, mot å jobbe for å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter. Det er også et uttalt mål fra nevnte instanser mot å jobbe for videre utbygging av gang og sykkelveger fra et folkehelseperspektiv. Videre utbygging av dette vil bidra til å gi Nordlia et kjempeløft i form av økt trafikksikkerhet, gjøre det til et mer attraktivt boområde, samt bidra til mindre bilbruk.

Ofte er det vel dessverre slik at det er en ulykke som utløser aksjoner i form av tiltak. Er det virkelig det vi venter på? Vi har ikke råd til å vente på dette!

Å stå først på dagsordenen til politikerne er ikke noe vi til vanlig er bortskjemte med i Nordlia, men nå er det på tide med handling!