Hvorfor drar vi mennesker til fjellet? Hvorfor oppsøker vi naturen? Har det noe med selve naturen å gjøre? At den fortsatt finnes der?

Vi må søke å planlegge utbygging på en klok måte som sikrer at vi ikke bryter ned verdifull natur. Dette kan gjøres ved å øke utnyttelsesgraden. Å samle tettere virker å være en god idé, de som kjøper fritidsbolig syns det er en god idé og kjøper fritidsbolig i nærheten av andre.

Hvis vi fortsetter å bygge ut i fjell og i natur så vil vi, hvis vi fortsetter i samme tempo, ødelegge hele det området som folk kommer for å oppleve og være i.

Mange fritidsboliger står tomme store deler av året og delingsøkonomien er kommet for å bli. Vi kan få flere folk til regionen vår med økt bruk av deling av fritidsboligene som allerede finnes her.

Reiselivsbransjen vil også trenge at vi bruker hotell og utleiehytter etter en krevende økonomisk periode under pandemien.

Bildeling og grønn mobilitet for å reise til fritidsboligene bør også settes fokus på. Bildeling fra togstasjonene, så folk kan ta seg videre helt frem er en del av fremtidens grønne mobilitet. Vi har allerede Nabobil, men vi trenger økt tilbud. Her må aktører som Vy og andre som tilbyr bildeling komme på banen.

Til tross for at Norge er et land som kan være stolt av å være rikholdig utstyrt med flott natur og utmark, er ikke denne rikdommen ubegrenset. For hver kvadratkilometer som bygges ned, blir vi fattigere. Og for hver kvadratkilometer som endres og preges som følge av menneskelig aktivitet, forringes denne rikdommen.

Vi vil at det skal gis incentiver til å ta vare på naturmangfold, redusere arealbruk, og redusere klimagassutslipp. Vi vil med det begrense utbyggingen av nye felt som går ut over inngrepsfrie naturområder. Vi vil gjøre det vanskeligere å bygge i landskapsverneområder.

Vi vil sikre sterkere vern av naturen og artsmangfoldet i lovverket.

En vei å gå er å intensivere arbeidet med å kartlegge all natur i Norge og fullføre et nasjonalt økologisk grunnkart innen 2030. Videre må det sørges for at kunnskapen tilgjengeliggjøres og tas i bruk av alle relevante aktører. Kommunikasjon av kunnskapen vil prioriteres for å skape økt forståelse for naturen blant beslutningstagere og i befolkningen.

Hvis vi lykkes med dette vil det gjøre at flere tenker annerledes fremover. Hvis vi fortsetter i samme takt som hittil, vil det ikke være natur igjen å oppsøke eller oppleve. Vi venter spent på veileder for bygging av fritidsboliger som skal komme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Er det en menneskerett å eie sin egen fritidsbolig?

Eller er det en menneskerett at alle kan oppleve uberørt natur, også i fremtiden?

Det er bra for Innlandet å satse på fritidsboliger, men med klok arealdisponering. Med mer fritidsboligdeling, grønn mobilitet og økt utnyttelsesgrad vil det bli en bærekraftig fremtid for næringsliv, innbyggere og gjester.