Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte i fjor endringer i rovviltforvaltningen ut på høring. Ett av forslagene blant flere var å opprette en uavhengig, sentral klagenemnd og et annet å slå sammen flere rovviltnemnder.

Forslagene ble møtt med nærmest unison motstand. De ble sett på som en avpolitisering av et av de mest konfliktfylte politikkområdene i Norge og de ble sett på som et forsøk på ytterligere å marginalisere de som berøres av politikken.

Vanligvis benyttes høringer som en mulighet til å korrigere forslag til ny politikk slik at den er i tråd med hva som oppfattes som riktig blant «folk flest». KLD synes å praktisere det motsatte. Til tross for massiv motstand mot avpolitisering og sammenslåinger, er det nettopp det KLD foreslår overfor Stortinget. En kan undre seg over det demokratiske sinnelaget i KLD og i den politiske ledelsen av departementet. Rovviltpolitikken er åpenbart en arena de synes er egnet som konfliktarena. Det er synd!

Nå må Stortinget bearbeides. Glommen Mjøsen gikk sterkt imot endringsforslagene da de var på høring. En mindretallsregjering der opposisjonspartiene FrP, Ap og Sp kort tid før korona tok all fokus viste oss at i rovviltpolitikken har regjeringspartiene flertallet mot seg, bør ikke få tilslutning til disse endringene. Her bør de tre partiene vise at de evner å finne sammen og avvise en uavhengig nemnd og endringer i antall rovviltnemnder. En uavhengig klagenemnd vil fjerne retten til å få konflikten opp til debatt og overlate den til et anonymisert «ekspertvelde». Færre rovviltnemnder vil marginalisere de som virkelig bærer belastningen.

Hva tenker KLD på? Er departementet rett og slett mest interessert i konflikten?