Senterpartiet er en forkjemper for et styrket lokaldemokrati og den enkeltes mulighet for utvikling av egen eiendom og eget liv. Senterpartiet vil lytte til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiets handlingsrom. Men vil et Senterparti i regjering føre til noen endring for opplendingene?

Vi i Senterpartiet (Sp) vil ha kort veg fra innbyggere til beslutningstakere. Tvangssammenslåtte fylkeskommuner fører til det motsatte. I Innlandet er det store avstander og tvang er absolutt ingen god løsning for et styrket demokrati og utvikling i distriktene. Innlandet er et bevis på dette. Vi vil åpne for oppløsning av tvangsammenslåinger og garanterer at det ikke vil bli utført ytterligere tvang.

I motsetning til dagens regjering vil Sp satse på distriktene. I Oppland vil det merkes ved blant annet redusert selskapsskatt i distriktskommuner. Sp vil ta i bruk nye virkemidler i distriktspolitikken. I Oppland vil dette blant annet bety at skatt fra naturressursbasert virksomhet i større grad vil komme lokalsamfunnet til gode.

Kommuneøkonomien står høyt på agendaen for Sp og skal bedres med Sp i regjering. Kommunene er avhengig av rammer fra staten som gir rom for å opprettholde og utvikling gode tjenester nær folk.

Sp vil også øke pendlerfradraget. Vi lover at dersom de kommer i regjering skal vi sørge for å gi pendlerne mer i skattefradrag. Vi vil rett og slett bruke skattesystemet til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Vi vil utjevne forskjellene den sittende regjeringen har skapt. Et eksempel på noe opplendingene vil merke, med sittende regjering, er den varslende tredoblingen av CO2-avgifta. Dette er en sterk avgiftsøkning som vil ramme uten å ta hensyn til om en opplending har sterk eller svak økonomi. Dette er tiltak som helt klart vil skape sosiale og geografiske forskjeller, og det kan ikke vi være med på.

I klimasaken må vi gå fra ord til handling. Utslippene må ned! Sp vil ha effektive klimaløsninger som kutter utslipp, uten at det skaper store utfordringer for industrien og større forskjeller mellom folk. Sp mener at klimapolitikken må ha bred oppslutning og legitimitet for at hele befolkningen skal kunne ta del i omstillingen og være trygg på at dette går riktig veg. Vi må forene klimatiltak, verdiskaping og rettferdighet.

I beredskapsetatene er bevilgningene til administrasjonsleddet økt, mens det i førstelinja som faktisk skal håndtere krisene, får mindre. Sp skal bidra til at en større andel av ressursene som går til de viktigste beredskapssektorene, som Forsvaret, politiet og helsevesenet, skal gå til førstelinja. Med Sp i regjering vil opplendingene merke at det jobbes for lovfesta responstid for ambulanse, redusert responstida for politiet og lovfeste maksimal reisetid til legevakt. Sp vil gjenopprette lensmannskontor hvor det er behov for det og øke rekruttering av fagfolk i førstelinja som politi og sjukepleiere – nærhet er trygghet. Opplendingene skal føle seg trygge uavhengig av hvor de bor.

Innlandet fylke er et fylke med store avstander og 6800 km fylkesveg og 1231 bruer. Mer penger til veg ble det ikke etter at fylkeskommunen overtok oppgavene fra Statens vegvesen. Sp vil arbeide for mer statlige penger til veg og bredbånd. Opplendingene vil merke at Sp kommer i regjering.