Vi er stolte av at KrFs landbruksminister Olaug Bollestad for et par uker siden kunne presentere en enighet om jordbruksavtalen for 2020 – 2021. Midt i en krevende tid for landet vårt har staten og bondeorganisasjonene blitt enige. Denne avtalen er viktig, for den bidrar til å trygge norsk matproduksjon gjennom økt forutsigbarhet for norske bønder.
Store deler av næringslivet opplever for tida betydelig usikkerhet. For Olaug Bollestad og KrF har det i denne situasjonen vært viktig å skape trygge rammer og forutsigbarhet for norsk matproduksjon. Staten og bøndene ble tidlig enige om at det ikke var mulig å gjennomføre vanlige forhandlinger, blant annet på grunn av manglende tallgrunnlag. Dermed ble det en forenklet prosess, og vi mener det er viktig og riktig at vi nå har fått på plass en avtale. KrF i regjering sørger for at bøndene ikke må vente helt til høsten for å få avklart hvilke rammer de skal forholde seg til.
Selv med et begrenset antall forhandlingstemaer har årets jordbruksavtale flere tydelige KrF-stempler. Det legges til rette for økt selvforsyning, gjennom styrket økonomi i korn, poteter, frukt og grønt. Avtalen har en tydelig distriktsprofil og en klimasatsing for utslippskutt og klimatilpasning blant annet gjennom miljøvennlig gjødselspredning, satsing på biogass og teknologiutvikling.
For Innlandet vil vi særlig trekke fram styrkingen av de plantebaserte produksjonene, korn, poteter og grønnsaker. Det legges opp til en solid styrking av kornøkonomien. Innlandet er Norges nest største kornfylke. Det er også blitt et skikkelig godt potetoppgjør! Blant annet mer enn dobles (!) arealtilskuddet for potet fra 178 til 363 kr per dekar.

I tillegg økes målprisene, og prisen for avrenspoteter økes fra 40 til 50 øre per kg. Innlandet er Norges suverent største potetfylke med nesten halvparten av landets potetarealer, og Innlandet er Norges tredje største grønnsaksfylke. Da kommer det godt med at målprisene på grønnsaker økes, og at 120 millioner av IBU-midlene øremerkes til investeringer innen grøntsektoren. For å nevne noe.
KrF er opptatt av å ha et levende og aktivt landbruk i hele landet. Da må vi også bruke ressursene våre klokt. Norge er et land med svært variert geografi. Jordbruket er ikke A4, men en mangfoldig næring bestående av store og små produsenter som alle har ulik forutsetning for den virksomheten de driver. Jorda vår er egnet til å produsere ulike typer mat. KrF vil at det skal legges til rette for at vi produserer mest mulig korn, poteter og grønnsaker på de arealene som er godt egnet for dette. Samtidig ønsker vi at mye av husdyrproduksjonen skal være i distriktene der det ikke er så godt egnet for korn og grønnsaker, men mer for beiting og grasproduksjon. Derfor forsterker vi også kanaliseringspolitikken som legger opp til akkurat den arbeidsdelingen mellom sentrale strøk og distriktene.
Det er viktig med forutsigbare rammer for de som lager maten vi spiser hver dag. Vi er glad for at det er nettopp Olaug Bollestad fra KrF som er landbruks- og matminister i denne tida. Hun viser stor vilje til dialog og ønsker å finne gode løsninger i fellesskap med den viktige næringen som jordbruket er. Det er også årets jordbruksavtale et tydelig bevis på.