Uttalelse til Nasjonal Transportplan 2022-2033; Vestre Toten Senterparti /VTSP) vil i det følgende knytte sin uttalelse til framtidig utbygging av Riksveg 4.

Utbygging av Riksveg 4 mellom Oslo og Mjøsbrua er et svært viktig samferdselsprosjekt for Innlandet, og vil i svært stor grad påvirker framtidig utvikling i Vestre Toten kommune. VTSP vil i den sammenheng gi sterk støtte til en utbygging i tråd med det innspill som Nye Veier AS har gitt til Nasjonal Transportplan. Dette innebærer en helhetlig utbygging fra Oslo til Mjøsbrua med sammenhengende motorvegstandard.

Dette alternativet innebærer et vestlig trasevalg mellom Jaren og Eina. Et slikt valg vil være cirka 4 kilometer kortere, samtidig som en sparer rundt. 140 høydemeter ved at en unngår stigningen over Lygna. I sum vil en helhetlig utbygging gi redusert kjøretid på mer enn 20 minutter på hele strekningen. Dette vil styrke vår regions posisjon som et attraktivt bo- og arbeidsmarked, og bidrar til at Nye Veiers alternativ framstår som samfunnsøkonomisk lønnsomt på lang sikt, til tross for høgere utbyggingskostnader. Det understrekes at Nye Veiers alternativ ikke bygger på motorvegstandard med 110 km/t langs hele strekningen. På deler av strekningen er det aktuelt med både smal 4-felt, 3-felt og 2-felt, alt med midtdeler og med lavere fartsgrense, avhengig av trafikkmengde og behov for av- og påkjøring. Dette vil redusere inngrepene ved utbygging betraktelig langs en vestlig trase.

En videre utbygging langs den nåværende riksveg 4 på østsiden av Einavannet kan føre til store tap av dyra mark og ødeleggelse av kulturlandskapet med gardsbruk og boliger langs denne traseen. Et vestlig alternativ vil gi forholdsvis små inngrep, og vil gi reduserte klimautslipp og store besparelser i transportkostnadene for næringslivet. Dette er avgjørende viktig spesielt for den omfattende eksportindustrien i kommunen. Trafikksikkerheten vil bli vesentlig forbedret, samtidig som beredskapshensynet vil styrkes gjennom 2 alternative traseer mellom Hadeland og Toten. VTSP er som nevnt ovenfor opptatt av at en også ser dette i sammenheng med framtidig utbygging av Gjøvikbanen.

VTSP ber om at disse hensyn blir lagt til grunn ved endelig innspill til Nasjonal Transportplan 2022-33.

Etter at denne uttalelsen er behandlet av styret i VTSP har vi registrert at fylkesrådmannen har kommet med eget forslag til prioriteringer for Innlandet opp mot NTP. Dette forslaget omfatter bare strekningen Hunndalen – Mjøsbrua for RV 4s vedkommende. I sin begrunnelse anfører fylkesrådmannen blant annet at denne strekningen er en meget viktig transportkorridor for industrien i Gjøvik-regionen, og derfor må prioriteres høgt.

Det faktiske forhold er at eksportindustrien i Vestre Toten, som har en omsetning på 8-10 milliarder kroner, og en eksportandel på 90 prosent, ikke nytter denne strekningen, men at transporten så og si i sin helhet skjer sørover langs riksveg 4. En utbygging som forutsetter at transporten i framtida skal kanaliseres over Mjøsbrua og videre sørover langs E6, framstår som en svært mye dårligere løsning enn en helhetlig utbygging av RV sørover.

Transporttid, kostnader og miljøutslipp vil bli vesentlig høgere, også i forhold til dagens vegløsning. Det er derfor lite sannsynlig at det transportmønster fylkesrådmannen forutsetter vil bli fulgt i framtida, og at presset på en for dårlig utbygd Riksveg 4 bare vil øke, med de ulemper dette innebærer.