I morges takket UNIO nei til Riksmeklerens skisse, og tok ut sine medlemmer innen kommunesektoren i streik. Dette var en riktig og en viktig avgjørelse av UNIOs forhandlingsdelegasjon! Vår nabokommune, Ringsaker er blant de som tas ut i streik, og vi sykepleiere i Gjøvik kommune stiller oss bak våre streikende kolleger. Vi mener det ikke er greit at lærere erstattes av ukvalifisert personell, det forringer kvaliteten på den undervisningen som barna i skolen mottar. På samme måte er det ikke greit at sykepleiere erstattes av personale med lavere kompetanse. Samhandlingsreformen har flyttet oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og kompleksiteten i tjenestene i kommunene har steget enormt de siste årene. Dette har gjort at kompetansebehovet har steget mye disse årene innen kommunenes tjenesteyting. I tillegg har mange kommuner uttalte mål om at man skal kunne motta tjenester i hjemmet, og bo hjemme så lenge man vil. Dette gjør også at man må ha mer kompetanse på jobb gjennom hele døgnet!

Kommunesektoren sliter allerede med rekruttering både av sykepleiere og lærere. I stadig større grad opplever en at en mangler nødvendig kompetanse Nasjonalt er det allerede anslått at en mangler nærmere 7000 sykepleiere. Kommunesektoren står faktisk i en kamp med andre arbeidsgivere om sykepleierkompetansen. Årets oppgjør er ikke noe skritt i retning av å løse de rekrutteringsutfordringer en står overfor.

En kan se konsekvenser av rekrutteringsproblemene i det daglige. Vi er blitt flere sykepleiere ansatt i kommunen, men behovet er enda større. I det daglige opplever en at ved sykdom eller ferie, så erstattes ikke sykepleierne av sykepleiere. I ferietid har vi inntrykk av at arbeidsgiver reelt ikke forsøker å skaffe erstatning for vår kompetanse. De sykepleierne som er på jobb må være enda mer fleksible og effektive. Man har i større grad sett på løsninger hvor en setter inn flere ansatte i bunn, helsefagarbeidere og ufaglærte, og at sykepleier kan gå oppå. Dette er en utvikling vi i NSF ikke liker. NSF ønsker at sykepleiere jobber pasientrettet og pasientnært ute i tjenestene. En sykepleier får ikke brukt sine kliniske ferdigheter på samme måte med å gå oppå øvrig bemanning. Selv om vi jobber med dyktige helsfagarbeidere og assistenter, så yter man ikke bedre sykepleiertjenester ved å ha færre sykepleiere på jobb, med flere helsefagarbeidere og ufaglærte i bunn.

I lengre tid har vi også hatt rekrutteringsproblemer av sykepleiere på natt. NSF er bekymret over utviklingen. Innen hjemmetjenesten har HTV deltatt i drøftingsmøter hvor arbeidsgiver varsler at en bruker styringsrett til å omgjøre sykepleierstillinger på natt til helsefagarbeiderstillinger. Rekrutteringsproblem av sykepleiere er en del av argumentasjonen for omgjøringen. NSF er uenige i omgjøringen, da vi mener det er for sårbart med sykepleiekompetanse på natt allerede.

Utviklingen går også mot at kommunen sliter mer med å få søkere til stillinger. Det er også vanlig med få søkere til andre stillinger på dag og kveld, og i flere tilfeller er det ikke søkere i det hele tatt. Kommuner må forholde seg til at det er en knapphet på kompetanse, og at det er en kamp mellom arbeidsgivere om denne kompetansen. Arbeidsforhold, fagmiljø og kompetanseutvikling, arbeidstidsordninger, helgefrekvens, organisering av tjenester/arbeid, størrelse på arbeidsområde, større krav til fleksibilitet er faktorer som virker inn på hvor attraktiv en jobb er. I tillegg til lønnsnivå! Opplevelsen ute er at arbeidsgiver ser på alle muligheter for å få mer fleksible ansatte som gjerne skal jobbe på tvers og mer effektivt, uten å se på lønn som et virkemiddel. Utviklingen er innenfor lovverket, men kan bidra til at stillinger sees som mindre attraktive av jobbsøkende sykepleiere. En ser også at sykepleiere i kommunen ser de stadig økte kravene knyttet til all mulig fleksibilitet gjør at en ser seg om etter annet arbeid.

NSF mener KS må bruke lønn som et virkemiddel for å kunne rekruttere sykepleiere. Når sykehusene opererer med høyere grunnlønn, og høyere ubekvemstillegg, så reduserer det kommunenes evne til å lokke sykepleiere. Sykepleiere i kommune Norge pålegges stadig større ansvar og arbeidskrav, og lønnsnivået som tilbys står ikke i forhold til dette! Sykepleierne støtter derfor UNIOs streik, og uttrykker støtte til alle de i kommuner som streiker på våre vegne.