På E6-strekningen som går gjennom Gjøvik kommune, fra midt på Mjøsbrua og fram til Lillehammer grense ved Biristrand camping, har vi i mange år hatt alvorlige trafikkulykker. Fra 2010 og fram til 2021 var det registrert totalt 233 trafikkulykker med flere drepte og hardt skadde.

Når vi nå opplever at Miljødirektoratet plutselig har funnet ut at de setter foten ned for en ny E6 ved Lillehammer, setter de ikke bare foten ned for års utredninger og ressursbruk. De håner samtidig alle trafikkens ofre og innbyggerne langs vegen som nå må vente enda lenger på en trafikksikker veg å ferdes på. Ikke bare det; de kaster også alle innbyggerne langs vegen inn i ny uvisse, etter årvise lange utredninger og prosesser. Ei heller tar disse byråkratene hensyn til at den etter hvert økende trafikken vil bli en belastning også for beboerne langs strekningen.

Miljødirektoratet har konkludert med at vegen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Hvor mye mener de en trafikkulykke og dens konsekvenser er verdt, slik egentlig? Konlusjonen i dette tilfellet er basert på et tunnelsyn av verste sort. En skulle forvente at statlige etater har et helhetlig blikk for den totale situasjonen for regionen.

En er fristet til å bruke nettopp denne saken som et eksempel som bør ettergås av Riksrevisjonen. Da Riksrevisjonen i oktober 2018 la fram sin undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter, pekte de på at et stort samferdselsprosjekt som gjennomgår alle faser av en planprosess tar om lag 11 år og fem måneder fra konseptvalgutredning bestilles til Stortinget vedtar bevilgning.

For å nå målet om redusert planleggingstid, anbefalte Riksrevisjonen både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å følge opp utviklingen i planleggingstid og vurdere behovet for ytterligere tiltak. Miljødirektoratet kan umulig ha lest noe om Stortingets konklusjoner. At man setter til side et stortingsvedtak på denne måten er også svært betenkelig.

Årsmøtet i Gjøvik Senterparti forventer at regjeringen vedtar en endring som gjør det mulig å komme i gang med utbyggingen. Det er mange nok av innbyggere langs fylkesvegen på Biristrand og Vingrom og E6 som nå har ventet i årevis på en utbygging av vegen. Det er innbyggerne her som må ta støyten når ulykker skjer på hovedvegen, da dette er eneste omkjøringsmulighet. Utbyggingen gjør det også mulig å iverksette trafikksikkerhetstiltak langs lokalvegen som er sterkt etterspurt og påkrevet. Men like viktig er det for for oss at trafikantene får en trafikksikker E6 som gjør at ytterligere menneskelige lidelser blir spart i form av død og alvorlig skade.