Medarbeiderne er den viktigste ressursen i Innlandet fylkeskommune, og de er helt avgjørende for å gi gode tjenester og løse oppgaver for befolkningen. Fagfolk som har forutsigbare rammer og gode fagmiljøer leverer bedre på vegne av innbyggerne.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å støtte opp om et trygt, forutsigbart og seriøst arbeidsliv. Det har vi gjort vårt ytterste for å etterleve som folkevalgte i fylkestinget, blant annet gjennom å bevilge ekstra midler til en pott som skal bidra til lik lønn for likt arbeid, samle fagmiljøer, sikre gode omstillingsordninger, vedta felles organisasjonspolitikk og gi tydelige innspill til nasjonal arbeidslivspolitikk. Vi har jevnlig dialog med tillitsvalgte i administrasjonsutvalget, og er opptatt av å sikre tidlig involvering og reell medvirkning.

Vi har tradisjon for å lytte til fagbevegelsen i viktige spørsmål, det gjelder også i debatten om Innlandets framtid. Fagforbundet Innlandet har kjørt en bred høring i egen organisasjon, og de konkluderer med: «En oppløsning av Innlandet vil får store kostnadsmessige konsekvenser både økonomisk og menneskelig. Ressursene bør brukes på forbedring av tjenestene til innbyggerne og heller vurdere å desentrale flere oppgaver til fylkeskommunen fra staten. (…) Fagforbundet Innlandet har en stor medlemsmasse og vi har respekt for de som eventuelt vil stemme annerledes en vår konklusjon. Selv om tilbakemeldingen er delt så er flertallet i Fagforbundet Innlandet for å videreføre Innlandet.»

Det er også grunn til å lytte til en erfaren folkevalgt som Aasa Gjestvang i Senterpartiet, tidligere fylkesråd og nå kommunepolitiker i Stange, som sier hun støtter videreføring av Innlandet. Begrunnelsen er at hun er «bekymret for hva som vil skje med de ansattes motivasjon». En oppsplitting betyr nye runder med omstilling og usikkerhet, og det kan i verste fall føre til motløshet og kompetanseflukt. Det vil svekke fylkeskommunens evne til å drive regional utvikling, gi kompetansepåfyll, forvalte veg, drifte buss og støtte kulturlivet.

Arbeiderpartiet er opptatt av at Innlandet fylkeskommune skal være en trygg og ansvarlig arbeidsgiver. I programmet vårt har vi lovet å gjøre det vi kan for at fylkeskommunen skal være en god arbeidsplass for de 4000 ansatte. Det er gjennomført en medarbeiderspørring i fylkeskommunen i forbindelse med folkeavstemningen. Blant de ansatte svarer 54 prosent at de ønsker å videreføre Innlandet, 35 prosent ønsker å dele og 11 prosent tar ikke stilling.

Fylkestinget har det øverste arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i fylkeskommunen. Nå skal det i dette spørsmålet gjennomføres en rådgivende folkeavstemning. Det betyr at du som innbygger både får din del av makta, men også din del av arbeidsgiveransvaret.

Målet må være å sikre en velfungerende fylkeskommune og gode tjenester for innbyggerne. Da trenger vi motiverte fagfolk som får bruke tida på jobben sin. Det håper jeg du tar med i vurderingen når du skal stemme for enten å dele eller videreføre Innlandet fylkeskommune.