Det forslaget som styringsgruppa for lokalisering av de ulike sykehusenhetene fremmer, endrer premissene for politisk enighet i Innlandet. Nå er det såkalte målbildet satt i spill. Forslaget om å legge ned sykehusdivisjonen Hamar-Elverum, som i dag har et felles opptaksområde på 141.000 innbyggere, nedleggelse av akuttfunksjonen ved Gjøvik sykehus, samt nedlegging av Sanderud og Reinsvoll sykehus og erstatte dette med et hovedsykehus i Brumunddal og et stort akuttsykehus på Lillehammer, har så store samfunnsøkonomiske konsekvenser, at dette ikke bør avgjøres av et Regionalt helseforetak alene. Dette bør behandles av et kompetent politisk organ. Forslaget vanskeliggjør samarbeidet om videreutviklingen av Mjøsby-samarbeidet og kan ødelegge det politiske samarbeidet i den nye Innlandet fylkeskommune.

For Elverum kommunes del, er samfunnskonsekvensene så store, at dette truer hele grunnlaget for bosetting, næringslivsvekst og det økonomiske grunnlaget for utvikling av kommunen. For de øvrige kommunene i Sør-Østerdal, vil også de negative konsekvensene bli store. Turismen, den videre oppbyggingen av forsvaret i regionen vår, videreutviklingen av høyskoleutdanningene, næringsutviklingen, og tryggheten for innbyggerne ved å ha et godt sykehustilbud i regionen, vil trues, dersom et slikt vedtak blir fattet.

Jeg minner om at dersom dette forslaget vedtas, vil 253.000 innbyggere i hele 24 kommuner, fra Valdres, Hadeland, Gjøvikregionen, Hedemarken og Sør-Østerdal, ha sitt nærmeste akuttsykehus og fødetilbud i Brumunddal. Har styringsgruppa i det hele tatt tenkt på dette, da de utarbeidet forslaget sitt?

Som ordfører i Elverum har jeg nå kalt inn til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle et forslag om å trekke den støtten kommunestyret ga i mars 2020 til Målbildet for Sykehuset Innlandet HF. Den gang så vi ikke for oss at utredningene om ny sykehusstruktur skulle ende opp i et så dramatisk forslag, med så store konsekvenser for innbyggerne og så dramatiske samfunnsøkonomiske konsekvenser for kommunene.