På fylkestinget 14. - 16. juni stiller Innlandet Høyre skriftlig spørsmål til fylkesordføreren om regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett om avvikling av Eldreombudet. Overføring til ombudet skal reduseres med 1 million kroner i 2022 og hele potten kuttes neste år med total avvikling av Eldreombudet juli 2023.

Eldreombudet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet, og skal utføre sine oppgaver selvstendig og uavhengig. Det er bare to år siden et enstemmig Stortinget vedtok å etablere dette ombudet. Naturligvis fordi man innså at det med en stadig større andel eldre i befolkningen trengs et spesielt fokus, både på de utfordringer eldregenerasjonen har og kan få, men like mye de muligheter og den ressurs eldre kan utgjøre i fremtidens Norge.

Eldreombudet taler seniorenes sak overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter, og er til for at eldres behov og eldre som ressurs skal få økt oppmerksomhet og bli satt på dagsordenen overalt.

Arbeidet til Eldreombudet er ikke avgrenset til enkeltområder i samfunnet, men har til nå hatt tre prioriterte områder helse og omsorg, arbeid og samfunnsdeltakelse samt digitalt utenforskap.

Arbeidsmetodene er overvåking av situasjonen for eldre, påvirkning overfor offentlige myndigheter og private virksomheter, kontakt med fagmiljøer og frivillige organisasjoner og veiledning av personer som tar kontakt.

Man har altså påtatt seg det et ombud skal og bør gjøre – å være et bindeledd mellom den aktuelle målgruppa og de miljøer som skal forme morgendagens Norge. Ikke minst forsøker man å bidra til inkludering av eldregenerasjonen som en ressurs i samfunnsutviklingen. Det er viktig når vi vet at andelen eldre i befolkningen øker betraktelig fremover.

Vi blir eldre enn før og vi holder oss friskere enn før. De fleste som pensjonerer seg har en stor restarbeidsevne, og vi vet at det å føle seg behøvd, det å ha noe å drive med, det gir livet mening og er i seg selv helsebringende. Det trengs en holdningsendring – vi må få øynene opp for hva seniorene kan tilføre både arbeidslivet og frivilligheten. At Pasientombudet kan ivareta de eldres interesser slik det har vært argumentert for, må bero på en stor misforståelse. De fleste eldre er ikke syke eller pasienter – men de har nådd en alder hvor de har masse livserfaring, og ofte mye klokskap og vidsyn å dele. Hvis vi bare vil se og høre dem!

Som sagt mange ganger før – Innlandet er første fylket i Norge der det er flere over 65 år enn under 20 år. Vår største utfordring er demografien og mangel på menneskelige ressurser. Derfor bør vi gjøre alt vi kan for å nyttiggjøre oss de ressurser vi har tilgjengelig.

Det er uforståelig at regjeringen nå foreslår å legge ned Eldreombudet, ikke minst med tanke på at det bare er to år siden ombudet ble opprettet. Argumentet er økonomi, mens annen argumentasjon er helt fraværende. Det kan bli en kostbar innsparing dersom regjeringen får flertall for forslaget sitt.

Innlandet Høyres spørsmål til fylkesordføreren er derfor: Fylkeskommunen er gitt oppgaven som regional samfunnsutvikler. Bør ikke fylkestinget for Innlandet snarest komme med en uttalelse for videreføring og utvikling av Eldreombudet?