Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:

Politi- og lavinehunder i tjeneste og under trening, – ettersøkshund ved offentlig ettersøk på såret eller sykt vilt. – dressert bufehund som brukes til å vokte/gjete bufe. Kommunen kan for særlige formål, eller avgrensede områder dispensere for bruk av løs hund i de områder som omfattes av denne forskrift. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder Hundelovens § 10 for opptak og behandling av løse hunder. Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Forskriften trer i kraft 20. februar 2019 og gjelder inntil 1. april 2019 da den ordinære båndtvangen inntrer. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning. Innføring av denne forskrift kan påklages til fylkesmannen.