Norsk Lektorlag er fortsatt den sterkeste stemmen for å bevare eksamen som en sentralgitt, ekstern vurdering for i størst mulig grad å sikre at alle elever vurderes på likt grunnlag.

Før pandemien var jeg ute på sensoroppdrag i den videregående skolen hvert år på denne tida. Den delen av lektorjobben savner jeg og håper på en «normalsituasjon» de neste fire åra til jeg pensjonerer meg som 70-åring.

Det var riktig å avlyse eksamen i 2020 og 2021 gitt smittesituasjonen. I år, derimot, ble eksamen avlyst for å gi elevene tid til å jobbe «skikkelig med skolen», som Utdanningsdirektoratet uttrykte det. (Lektorbladet nr. 2, 2022)

Du verden! I min naivitet har jeg hele tida trodd at eksamen inspirerer elever, lærere og lektorer til gode faglige forberedelser. Det er ingen motsetning mellom ønsket om faglig utbytte/eksamen og en forutsigbar skolehverdag. Snarere kan det hevdes at dette utfyller hverandre til beste for elevene.

Heldigvis har skolestatsråd Tonje Brenna (Ap) «overprøvd» Udir og på en klok måte forsvart eksamen videre framover. (Uke 20, 2022) Hun har også helt rett i at selve eksamensordningen kan diskuteres og tilpasses endringer som alltid skjer i storsamfunnet.

Likevel – før skolestatsråden rydda opp, slapp katta ut av sekken: mappevurdering i stedet for eksamen. Dette er «nytale». Jeg var med på forsøk med dette for 30 år siden, det fungerte dårlig. Mappevurdering favoriserer elever fra ressurssterke hjem, gir merarbeid og anstaltmakeri. Udir fant det vel opportunt å komme med dette i etterdønningene av pandemien og avlyste eksamener?

Eksamen er rettferdig overfor høy og lav i samfunnet, og var det i sin tid også for en enkel totning. Vel, jeg kunne gjerne ha unnvært noen uforberedte prøver på Gjøvik Gymnas tidlig 70-tallet. Skolen på den tida var nok litt «røffere» enn nå, ikke nødvendigvis bedre!

I forlengelsen av eksamensdiskusjonen minnes jeg 10-timers eksamener på Universitetet i Oslo, Blindern, uten hjelpemidler, for over 40 år siden. Det legitimerte i hvert fall noen minneverdige sammenkomster på Sogn Studentby etterpå.

Moralen er: Stå på og forsvar eksamen, det er rettferdig, progressivt og frigjørende.