Etter å ha lest nok et av Rolijordets angrep på Eidsiva kan jeg ikke la alt få passere uten noen kommentarer. Jeg er nok ikke den rette til å imøtegå alle hans «tallsjongleringer» men det er noen ting jeg har lyst til å kommentere:

Rolijordet nevner Eidsiva Bioenergis «manglende» inntjening, eller hans påstander om underskudd i driften, av de enkelte anleggene. Dette er anlegg som har vært i drift i ca. 1 år (Gjøvik), ca. 2 år (Lillehammer) og litt over 4 år (Hamar.) I tillegg har vi anlegg i Trysil, Elverum, Kongsvinger, Flisa, Lena og Moelv. Her drar Rolijordet frem tall som er offentlige og for så vidt riktige, men - etter min mening - brukt på en helt feil måte! Skal det være noen mening i disse tallene, må han også se på utviklingen fra år til år fra starten, og i tillegg se på forventet utvikling. Dette er, som sagt, helt nystartede anlegg. Derfor er det er vel noe høy forventning fra Rolijordets side at disse skulle ha gitt de store overskuddene ennå. Men både jeg og mine dyktige kolleger er trygge på at de vil gi gode overskudd til våre eiere etter hvert.

Det som forundrer meg mest er Rolijordets (som representant for partiet Rødt) tilsynelatende totale fravær av miljøengasjement og tanker om arbeidsplassene som disse anleggene representerer. Eidsiva Bioenergi har i dag ca 50 ansatte. Dette er kjærkomne arbeidsplasser i de respektive kommunene, med sikker skatteinntekt og ringvirkninger for de ansattes nærmiljø. Selv om jeg forstår at Rolijordet har, eller har hatt, et stort engasjement når det gjelder plasseringen av anlegget på Gjøvik, har jeg tro på at også dette anlegget gir positive ringvirkninger der det ligger i dag.

Våre anlegg utnytter lokale bioenergikilder som restavfall, skogsflis, returtre, bark og sagflis til miljøvennlig energiproduksjon, ofte som erstatning for oljefyrte oppvarmingsanlegg. Det sparer miljøet for mye miljøfiendtlige avgasser fra avfall og brenning av olje fra mange og lite miljøvennlige oljefyranlegg med tilhørende CO2 utslipp.

Vi som arbeider i Eidsiva Bioenergi kan heller ikke forstå Rolijordets motstand mot at Eidsiva ønsker å ha flere bein å stå på. Som Rolijordet selv sier, er strømprisene for tiden lave. Dette gjør oss sårbare. Det skulle tale for at Eidsivas satsing for å ha flere bein å stå på bare er av det gode. Dette sikrer også, etter vårt syn, eiernes fremtidige utbytter. Vi er i hvert fall glade for denne satsingen, som jo også er innen Eidsivas «felt» som miljøvennlig energiprodusent.

Hvis Rolijordet skulle være interessert, er han hjertelig velkommen til oss på Trehørningen for omvisning og informasjon.