Statistikken fra «dødsårsaksregisteret» er og blir dyster lesing. Men at antallet selvmord ser ut til å ha en svak økning de siste åra er en utvikling storsamfunnet ikke kan akseptere. Totalt ble det registrert 658 selvmord i 2021, og av dem var hele 482 menn. For unge voksne er tallene enda mer skremmende. Verken kreft, trafikkulykker eller overdoser tok like mange liv som ved selvmord i Norden. For gruppa 20 til 29 år var selvmord underliggende dødsårsak i vel 100 tilfeller, noe som er mer enn hvert tredje dødsfall i denne aldersgruppa. Og koronapandemien ser ikke ut til å være noen årsak til økningen i Norge, selv om det ser slik ut i andre land. Ser vi ut i den store verden er selvmord en hyppigere dødsårsak enn dem som dør på grunn av krig og drap til sammen.

Selv om det forskes mye omkring årsaken til selvmord er det vanskelig å finne enkle svar på årsakssammenhenger. Tall fra undersøkelser i Norge viser at de aller fleste som begår selvmord ikke er i en behandlingssituasjon. Og selv om det var en mangedobling i forskrivning av antidepressiver i Norden i perioden 1995 til 2005 førte ikke det til færre selvmord. Det synes også underlig at i land hvor befolkningen topper statistikken over lykke, som Finland og Japan, er også antall selvmord høyt. Rike land har ofte høyere selvmordsrate enn fattige. En studie av Shigehiro Oishi fra University of Virginia og Ed Diener fra Gallup mener at i hvert fall deler av forklaringen er at det ikke er lykke eller mangel på lykke som er årsaken til selvmord, men mening med livet, eller mangel på mening med livet som er avgjørende.

Uansett forklaring, at det er så mange menn som velger å avslutte livet altfor tidlig, er og blir et stort samfunnsproblem. For etter dem sitter en rekke mennesker og plages. Kunne vi ha gjort noe for at dette hadde vært unngått? Så vi ikke problematikken, eller valgte vi å se en annen vei? Selvsagt må menn lære seg å snakke om følelser, men ofte trenger de profesjonell hjelp til å komme i gang med prosessen.


«At så mange menn velger å avslutte livet altfor tidlig, er og blir et stort samfunnsproblem.»