Da OA laget valgomat for Søndre Land og Nordre Land før kommunestyrevalget, var ett av spørsmålene politikerne skulle ta stilling til følgende:

– Bør skinnegangen på Valdresbanen rives?

Og selv om begge kommunene, sammen med Vestre Toten, Nord-Aurdal og Etnedal, har vedtatt å sette i gang et prosjekt for etterbruk av banetraseen, var slett ikke alle enige om at dette skulle innebære å rive opp skinner og sviller.

Flertall i Søndre

Partiene som svarte «Helt enig» på spørsmålet over var Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Høyre, Kristelig Folkeparti (KrF, Bygdelista og Rødt i Søndre Land, mens kun Sp og Fremskrittspartiet (Frp) i Nordre Land svarte dette.

I begge kommunene er Sosialistisk Venstreparti (SV) litt uenige i rivning, det samme er Høyre i Nordre Land.

På lista over dem som er «Helt uenig» i at skinnegangen bør rives er Frp og Venstre i Søndre Land, mens KrF, Venstre og Bygdelista i Nordre Land også vil bevare skinnegangen.

På papiret ser det dermed ut til at de som vil rive er i flertall i Søndre Land, mens det er atskillig mer usikkert i Nordre Land.

Her skal det nevnes at Venstre og KrF stiller felles liste i Nordre Land, og at Miljøpartiet de grønne (MDG) i Søndre Land og Arbeiderpartiet i Nordre Land ikke besvarte spørsmålet i valgomaten.

Forslag nedstemt

Ap i Nordre Land har imidlertid luftet sine tanker om Valdresbanens skjebne andre steder, ikke minst da dette skulle behandles i kommunestyret i januar i år.

Da lå det på bordet et felles vedtak i fem kommuner langs de 91 kilometerne med bane som fremdeles er intakt om å finansiere et forprosjekt for etterbruk, med hovedinnstilling om at skinnegangen skal rives.

Da saken skulle behandles i Nordre Land, foreslo imidlertid Gunnar Løkkebø (Ap) at dette skulle endres til at «kommunestyret ønsker å få kartlagt mulighetene for etterbruk, dersom skinnegang og sviller på Valdresbanen blir fjernet».

Men selv om forslaget kom fra Ap, var det kun fem av deres 11 representanter som stemte for forslaget, sammen med de to representantene fra SV.

i Søndre Land ble formuleringen om at kommunestyret ønsket å rive opp skinnegangen vedtatt mot én stemme fra Venstre.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Linn T. Sunne utdypet standpunktet til Nordre Land Ap da hun før valget svarte på en undersøkelse sendt ut av styreleder Torgrim Kristoffersen i Nye Valdresbanen.

Kombiløsning

I sitt svar til Nye Valdresbanen skriver Sunne blant annet at de «ønsker fremdeles å se på mulighetene for å gjøre banen om til gang- og sykkelsti. Vi ser positivt på dresinutleie og håper det er muligheter for å kombinere dette. Dessverre ser vi at investeringsbehovet er for stort til at det er realistisk med godstrafikk, og det samme gjelder museumsbane».

Nye Valdresbanen driver dresinutleie på strekningen mellom Hov og Dokka, drømmer om å kunne starte museumsjernbane, og sendte altså ut spørsmål til politikere og partier i fem berørte kommuner.

Miljøpartiet de grønne i Søndre Land svarte verken på denne henvendelsen eller OAs valgomatutspørring, men førstekandidat Jomar Rønning-Volle sier følgende til OA:

– Vi mener på ingen måte at banen bør rives opp, og var det eneste partiet som stemte for å bevare skinnegangen da det var til behandling i kommunestyret i forrige periode. Dette er et miljøvennlig transportmiddel som fungerte utmerket i 100 år, og det ville vært nesten umulig å finansiere denne infrastrukturen i dag. Hvis skinnegangen blir bevart er det håp om rehabilitering, men ikke hvis den blir revet opp.

Les også

Eksotisk turisme på Valdresbanen: Avstressende sommertur på død skinnegang

Innbyrdes uenighet

Av svarene som kom i Nye Valdresbanens undersøkelse og OAs valgomat kan man dessuten også lese at representanter for samme parti har ulike meninger i de to Land-kommunene.

Et eksempel er svarene fra Høyre, der man i Søndre Land vil rive skinnegangen, mens man i Nordre heller vil se på alternativer. For Fremskrittspartiet er det omvendt, der man vil bevare i sør og rive i nord.

Søndre Land Høyre skriver: «Mye må på plass i forhold til opprydding og økonomi. Forutsetningen er at dagens eier betaler. Her kan det etableres en flott turvei som også kan brukes til sykling, samt fortsette med skiløype der om vinteren. Dette vil, med riktig markedsføring, dra turister til kommunen vår.»

Deres borgerlige kumpaner i Fremskrittspartiet er imidlertid av en annen oppfatning:

«Det vil ikke være klima- og beredskapsmessig klokt å rive opp 85 kilometer med jernbanespor. Heller vil det ikke være økonomisk da Søndre Land ikke har finansene til å utbedre dette ed en eventuell oppriving. La sporet være og historien bestå».

Også KrF er uenige kommunene imellom, der man i sør går inn for å rive, og for å bevare i nord. Bygdelistene i Søndre og Nordre Land er uavhengig hverandre, men også de skiller lag i dette spørsmålet.