Høye fjell, dype daler og rikelig nedbør ga Norge tidlig, stor og billig tilgang på vannkraft. Fortsatt kommer 99 prosent av kraftproduksjonen i Norge fra vannkraftverk. Med elektrifiseringen og veien bort fra fossil brensel også for næringslivet, vil etterspørselen etter strøm bare stige. Også Norge må utnytte de naturgitte forutsetningene til å produsere enda mer kraft for å nå klimamålene.

Dette i seg selv skaper spenninger. Fordi installasjoner må opp i en viss størrelse og omfang for at etableringen skal lønne seg også rent regnskapsmessig. Fortsatt er det mer rennende vann å utnytte. Men alternativer vokser fram.

Forslag om ulike vindmølleparker har utløst skarp folkelig motstand mot inngrepene disse nødvendigvis vil medføre både til lands og til vanns.

Vindkraft sto for 6,4 prosent av norsk kraftproduksjon i fjor. På verdensbasis mener leverandører at det nå er billigere å bygge nye vindkraftverk enn kull- og gasskraftverk. Det er godt nytt for klimaet på sikt. Men i Norge er ikke vindkraftverk til havs økonomisk lønnsomme ennå. Dertil har den store motstanden ført til at det nå er svært få søknader om nye vindkraftsatsinger på NVEs bord.

Solkraft på industrielt nivå er fortsatt nytt i Norge. Ikke minst fordi det er en kostbar etablering. NVE er svært usikker på prognosene for denne likevel raskt voksende typen kraftproduksjon.

Derfor er det bokstavelig talt upløyd mark at Energeia vil etablere Norges største solkraftverk, og investere en halv milliard i skogene i Søndre Land og Gjøvik. Et anlegg som planlegges med en kapasitet på 100 MW. Selve anlegget alene vil beslaglegge 350.000 kvadratmeter.

Det er åpenbart at avbøtende tiltak må til for å få karbonregnskapet til å gå opp ved å avskoge et så stort område. Dette mener utbygger «kan» balanseres med etablering av gress eller slåttemark i en driftsform for landbruksvirksomhet ved anlegget. Disse beregningene må selskapet utfordres på å legge fram. Solcelleparker vil ikke ruve i høyden, og kanskje av den grunn skape mindre folkelig engasjement. Men inngrepene i naturen er fortsatt svært betydelige.