Mer enn hvert tiende barn i Norge vokser opp i en familie som har hatt dårlig råd lenge. Denne uka ble tallene for 2020 lagt fram, og viste at dette fortsatt er situasjonen for 115.000 barn. Den gode nyheten er at andelen da ikke hadde vokst siden året før, etter at prosenten har økt jevnt opp til dette nivået, fra 7,7 i 2010.

Men 2020 var det første pandemiåret. Foreløpig vet vi ikke hvordan dette har slått ut i denne statistikken, men vi vet at mange av barna tilhører familier i grupper som ofte har svak tilknytning til arbeidslivet – noe det heter når man må ta de jobbene i den stillingsprosenten man kan få. Innvandrere og unge voksne under 30 år er de som ble hardest rammet av arbeidsledighet i det første året av pandemien, både i Innlandet og landet som helhet, ifølge NAV Innlandets omverdensanalyse 2021.

Ved utgangen av dette året var arbeidsledigheten blant innvandrere i Innlandet på 8,6 prosent av arbeidsstyrken, 3 prosentpoeng høyere enn på starten av året. Ledighetstallene for bosatte i Innlandet, utenom de med innvandrerbakgrunn, var på 2,2 prosent i fjerde kvartal 2020.

For landet sett under ett er det slik at 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har innvandrerbakgrunn. Hva sier det om hvordan vi lykkes med integreringen? Og hva gjør vi med det?

Det som er helt klart, er at barna i lavinntektsfamilier må nås med støttetiltak. Det er første bud, og helt uavhengig av alle andre forhold. SV har antakelig rett i at økning i barnetrygden er det mest treffsikre og umiddelbare tiltaket. Så må den øvrige viten om situasjonen legges til grunn for mer langsiktig arbeid med de faktorer man ser går igjen.

Tallene fra Bufdirs statistikkbank over barnefattigdom, viser at flere av kommunene i Vestoppland ligger godt over på den negative siden av fylkesgjennomsnittet når det gjelder barn i familier med lav inntekt over tid. Der har kommunene, det lokale NAV og næringsliv et stort ansvar. Men også alle vi andre, for disse familiene og disse barna er ikke bare statistikk. De er våre naboer, klassevenner og kolleger.