Vestre Toten Sp har hatt fokus på strømprisen siden før jul i fjor. Da krevde vi handling – umiddelbart. Ett år senere kan vi konstatere at de høge prisene fortsatt rir samfunnet som en mare. Strøm er den desidert viktigste driveren i den prisveksten vi opplever. Dette slår inn i all vareproduksjon og tjenesteyting og forsterkes gjennom hele verdikjeden. Bedriftene påvirkes stadig sterkere, konkurranseevnen for eksportindustrien er dramatisk forverret, kommunesektoren må ty til drastiske innsparingstiltak. Frykten for inflasjon fører til renteøkninger, og statsbudsjettet strammes inn for å unngå ytterligere inflasjon. At privathusholdningenes strømkostnader begrenses gjennom strømstøtten er bare et plaster på såret.

Den uhemmede kostnadsveksten på én enkelt nødvendighetsvare er i ferd med å ta kvelertak på hele samfunnsmaskineriet. Den kumulative skadevirkningen er langt sterkere enn mange synes å være klar over.

Vestre Toten er en industrikommune der industrien sørger for cirka 40 prosent av sysselsettingen. For bedriftene i Raufoss Industripark er eksportandelen godt over 90 prosent. Samtidig har vi en rekke små og mellomstore industribedrifter som dels opererer som underleverandører til Raufoss-industrien, og dels er innrettet mot det innenlandske markedet. Alle disse rammes nå hardt av de høge strømprisene.

Særlig dramatisk er situasjonen for eksportbedriftene. Disse konkurrerer med virksomheter i land med langt lågere generelt kostnadsnivå. Våre bedrifters konkurransekraft er knyttet til energikostnader og kompetanse. Nå er den ene faktoren satt helt ut av kraft, og erstattet av en stor konkurranseulempe. Det er situasjonen etter at Tyskland innfører strømpris på cirka 70 øre per kwh. Terskelen for at våre bedrifters eiere seriøst vurderer å flytte virksomheten til andre land, er for lengst overskredet.

For Vestre Toten er dette rett og slett ikke til å leve med, verken for bedrifter, arbeidstakere, eller kommunen som helhet. Det kan heller ikke være til å leve med for en regjering som i mange sammenhenger bruker offentlig styring og regulering som hedersord. Vi i Vestre Toten SP har hatt store forventninger til fastprisavtaler for å skape stabilitet og forutsigbarhet for næringslivet, men enn så lenge ser det ut til at kraftbransjen i liten grad spiller på lag. Hvis dette ikke raskt fører til forutsigbare og lave nok priser, krever vi umiddelbar handling. Enten ved at regjeringen instruerer offentlig eide kraftselskaper til å tilby fastprisavtaler på for eksempel 50 øre per kwh, eller ved at det nåværende system for prisfastsettelse erstattes av en direkte styring av strømprisene. Dette kan blant annet gjøres gjennom et kost pluss system, slik EU-kommisjonen også åpner for. En slik omlegging vil være fullt mulig å gjennomføre uten å komme i konflikt med ACER og EØS.

At norske industribedrifters energikostnader bestemmes av prisen på kraft fra gasskraft eller utslippstunge kullkraftverk, er ingen naturlov. At prisen det siste året i perioder har vært 50 ganger produksjonskostnadene har ingen ting med normale markedsmekanismer å gjøre. Dagens system vil bare bli savnet av en kraftproduksjonsbransje som har tjent store penger, og en strømsalgbransje uten reell verdiskaping, men med et betydelig innslag av spekulasjonsøkonomi.

Alle vi andre; forbrukere, eksportindustri, øvrig næringsliv og kommunene vil trekke et lettelsens sukk. Og regjeringen gir seg sjøl en mulighet til å lande på beina i en sak som mer enn noe annet har undergravd tilliten og redusert oppslutningen til et minimum.

Vestre Toten Senterparti gjentar kravet fra nøyaktig et år siden. Vi krever handling – nå.