Styrene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) har besluttet å fusjonere. Hensikten er å skape et sterkere, framtidsrettet og innovativt universitet som i enda større grad kan markere seg på den internasjonale arenaen og være en motor for regional og nasjonal utvikling. Drivkreftene bak denne løsningen har vært motivert ut i fra teknologiprofilen til NTNU og den posisjonen «det nye NTNU» kan ta gjennom å inkludere campi som har sine særlige styrker innen utdannings- og forskningssamarbeid med tunge industriklynger i Norge. Fusjonen gagner ikke bare teknologiutvikling og næringsliv. Det er på høy tid å markere ambisjonen innen bredden av helse- og sosialfagene i «det nye NTNU».

Vi tror at analysen og strategiene i HelseOmsorg21 (HO21) er et godt utgangspunkt. HO21 er en nasjonal strategiutviklingsprosess med formål om å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester. Målet er god folkehelse, grensesprengende forskning og næringsutvikling. De ti satsingsområdene i strategien blir på mange måter bærebjelker for hva som skal gjennomsyre utdanning-, forskning- og innovasjonsaktivitet for «det nye NTNU». Ambisjonen er lagt for at vi direkte og indirekte skal være drivkraft for økt brukermedvirkning, aktivt fremme helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde, gi et kunnskapsløft for kommunene, utnytte helsedata som nasjonalt fortrinn, bidra til bedre klinisk behandling, bidra til effektive og lærende tjenester, møte de globale helseutfordringene, utvikle høy kvalitet og sterkere internasjonalisering, bidra til utvikling av de menneskelige ressursene og styrke strategisk og kunnskapsbasert styring i helse- og omsorgstjenestene.

NTNU har et fortsatt mål om å være internasjonalt fremragende innen forskning og utdanning. Det krever at vi også har verdensledende forskningsmiljøer på helseområdet. Vi er overbevist om at fusjonen vil gjøre oss i stand til å løfte enda flere forskningsmiljøer innen helse og velferd opp på et godt internasjonalt nivå og legge grunnlaget for flere verdensledende miljøer. Vi gjør dette for å bidra til å bedre den globale folkehelsen. Studentene skal også gjennom utdanningene få et globalt perspektiv på helse.

Å styrke kvaliteten i profesjonsutdanningene er et hovedinnsatsområde. «Det nye NTNU» samler fire sterke utdanningsaktører som til sammen har faglig robusthet til å drive effektiv og banebrytende forskning, utdanning og kvalitetsutvikling gjennom samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Dette skal gjøres i tett samarbeid med tjenestefeltet – vår viktigste utdanningspartner. Gjennom ny, felles organisasjon vil vi utvikle samarbeid og arbeidsdeling som gir tilgang på den beste kompetansen og utnytter de mest effektive pedagogiske metodene støttet av teknologi som styrker studentenes læring på alle campi.

Bruk av simulering som pedagogisk metode i utdanningen er et godt eksempel på dette. Simulering er raskt voksende i utdanning og trening av helsepersonell i store deler av verden. Ved hjelp av avanserte datastyrte dukker gjenskapes scenarier fra klinisk virksomhet. Simuleringsøvelsen gjøres så realistisk som mulig for å øke overføringsverdien til praksis. Simulering er spesielt velegnet til å trene på kommunikasjon og samhandling i akutte situasjoner. Samlet i «det nye NTNU» finnes de sterkeste miljøene i Norge på bruk av simulering i utdanningene.

Å utvikle metodene ytterligere basert på forskning er en oppgave vi viderefører i det nye fellesskapet. Dette vil styrke pasientsikkerheten, utdanningskvaliteten og sørge for en bedre ressursbruk både i akademia og tjenestefeltet. De virkelig store samfunnsutfordringene ligger i å løse fremtidens kommunale oppgaver. Vi vet mye om innovasjonsbehovet ut i fra framskrivninger og analyser. Våre utfordringer i Norge er gjenkjennbare med resten av den vestlige verden. Men hvordan innovasjon i offentlig og privat sektor realiseres, omfatter et komplekst samspill mellom akademia og arbeidslivet. «Det nye NTNU» ønsker å ta en ledende rolle i forskningsbasert utdanning av yrkesutøvere som evner å anvende kunnskap og ferdigheter på nye måter som bidrar til løsninger på komplekse helse- og samfunnsutfordringer.

Å styrke kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten er et prioritert innsatsområde i Norge, men det er behov for et sterkere kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle effektive og trygge tjenester. Pasientsikkerhet handler om at riktig helsetiltak gis uten at det oppstår unødig skade. Helse- og velferdstjenestene har kunnet gjøre mer for stadig flere, blant annet som følge av at en har fått mer avansert utstyr og mer effektive metoder. Samtidig har helse- og velferdstjenestene blitt svært komplekse og er under stadig omstilling, noe som utgjør en fare for pasienter og brukere. Noen eksempler på uønskede hendelser som kan resultere i unødig skade på pasient er: Fall, feil legemiddelhåndtering, forsinket diagnostisering, infeksjoner, manglende oppfølging av prøvesvar og manglende kommunikasjon.

«Det nye NTNU» vil arbeide for å styrke innsatsen og kunnskapsbasen for hvordan pasientsikkerhet ivaretas i norsk og internasjonal helse- og omsorgstjeneste.

Dekan Roger Lian,
Avdeling for helse, omsorg og sykepleie – Høgskolen i Gjøvik
Dekan Stig Slørdahl,
Det medisinske fakultet - NTNU
Dekan Solrun Valen,
Avdeling for helse- og sosialfag – Høgskolen i Sør-Trøndelag
Fungerende dekan Ingeborg Olaug Kamsvåg,
Avdeling for sykepleierutdanning – Høgskolen i Sør-Trøndelag
Dekan Elin Margrethe Aasen, Avdeling for helsefag –
Høgskolen i Ålesund
Dekan Marit Reitan,
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse – NTNU