Økt forbruk av strøm krever økt produksjon. Ny atomkraft er det få som er villige til å nevne engang. Så ny elektrisk strøm til å fjerne fossilstrømmen fra verdens strømforsyning, samt å gi strøm til nye klimatiltak, dreier seg i all hovedsak om strøm fra sol og vind. Solstrøm er dagstrøm, og detaljtall fra tysk strømforsyning viser tydelig det som ikke på noen måte er uventet. At solstrøm også er sommerstrøm i vår del av verden. Tilskuddet av solstrøm går kraftig ned i vintermånedene. Derfor ser jeg her på den tiden da vi trenger mest strøm, og er aller mest avhengig av stabil strømtilførsel. Vinteren. Når det er vind som må gi oss det vesentligste av det vi trenger av ny strøm.

Ut fra data på nett ser jeg at en vindmølle med rotorblad noe over 50 meter lange, gir en årlig produksjon på om lag 0,01 TWh (milliarder kilowattimer). Med en rotorbladlengde på 70 meter er årsproduksjonen steget til om lag 0,017 TWh per mølle. Det betyr at for å kunne lage 1 TWh ny strøm trenger vi 100 av de mindre vindmøllene, og 60 av de største.

Elektrifisering av personbilene i Norge er beregnet til å kreve 6–7 TWh strøm. Personbilene bruker om lag en tredel av energien til transport i Norge, noe som betyr at full elektrifisering av transport vil kreve om lag 20 TWh strøm. Det betyr at for å dekke strømbehovet, trenger vi minst 2000 nye vindmøller av den mindre typen. Eller 1200 møller av den store typen. Bare for å elektrifisere transport.

Full elektrifiseringen av sokkelen krever totalt omtrent like mye strøm som elektrifiseringen av transport. Det gir da et behov for ytterligere 2000–1200 vindmøller. Så ønsker vi å bygge store batterifabrikker, elektrifisere industri, produsere mye hydrogen, gi strøm til store strømslukende datasentre, ny grønn industri, og mye mer. Det er egentlig bare å få vite hvor mye strøm de nye tiltakene vil kreve, og det er meget raskt å regne ut hva konsekvensene omtrent blir i behov for nye vindmøller.

Sol og vind leverer ikke strøm etter behov. Vind bestemmer produksjonen fra vindmøllene. Uten vind, og med for mye vind, er strømproduksjonen null. Allerede i sprengkulda nå i vinter ga lite vind strømknapphet hos oss. Det var så vidt magasinkraftverkene hadde kapasitet til å dekke opp for den lave produksjonen i vindkraftverkene. Problemet vil bare øke med økende andel vindkraft i strømforsyningen. Dette betyr også at det er behov for et større antall vindmøller for å gi høyere sikker strømleveranse ved lite vind, enn det beregningene ovenfor gir ut fra gjennomsnittsytelse.

Noen kan si at Norge har en årlig netto eksport av fornybarstrøm på 15–20 TWh, som like godt kunne brukes hos oss selv. Det har imidlertid to konsekvenser. Den første er at behovet for ny vindmøller bare er flyttet til de land som nå mottar den norske fornybarstrømmen. Den andre konsekvensen er at verdens CO₂ utslipp øker fordi det klimamessig er mye gunstigere å bruke fornybarstrøm til å redusere bruken av brunkull og kull, enn det det er mulig å oppnå ved å bruke strømmen til å redusere bruken av olje og gass.

Tilbake til at økt forbruk av strøm krever økt produksjon. Nøkkelen til hvor fort strømkrevende klimatiltak kan settes i verk, ligger i hvor raskt ny strøm kan skaffes. Det å prøve å bruke mer strøm enn det som produseres, er veien til kaos i priser og sonevise strømutkoplinger. Vi så et meget alvorlig eksempel på det i Texas nå i vinter.