Innlandet fylkeskommune har nylig hatt regional plan for det inkluderende Innlandet ute på høring. Det er et omfattende planarbeid – med sine mål, strategier og handlingsplaner.

Som bakgrunnsstoff er det utarbeidet et bredt og innholdsrikt kunnskapsgrunnlag, også med en del fakta som omhandler de funksjonshemmedes situasjon. Kunnskapsgrunnlaget viser at det er langt igjen før funksjonshemmede og kronisk syke kan delta i alle deler av samfunnslivet.

Et eksempel på dette er mulighetene for arbeid. Nasjonale tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir, 2021) viser følgende:

* I Norge er 41 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne sysselsatt, mot 75 prosent i befolkningen generelt.

* 1 av 4 arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne sier at de har opplevd å bli diskriminert.

* 46 prosent oppgir at de har måttet avstå fra aktiviteter på grunn av transportvansker.

FNs bærekraftsmål nummer 8.5 sier at: Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

Under strategiene står det i utkastet fra fylkeskommunen: «Rekruttere mennesker med mangelfull CV eller redusert arbeidsevne».

I Likestillings- og diskrimineringsloven heter det; «Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging».

At man i fylkeskommunen skal rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne og mangelfull CV, er derfor en forutsetning for å oppfylle lovens krav, men sier lite utover det innlysende. Det burde derfor spisses mer, og at det må utvikles et konsept for ytterligere inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet, ut ifra at kun 41 prosent er sysselsatt mot 75 prosent for resten av befolkningen.

Det finnes en arbeidskraftreserve her. En konkretisering bør være at; Ved nytilsettinger i kommuner/fylkeskommuner skal 5 prosent ha en funksjonsnedsettelse eller hull i CV`n» (jamfør statens målsetting)