Fremtidstro er det som holder motet oppe når det butter imot i det daglige, når regningene står i kø, oppgavene vokser og som Prøysen sier: «dagen blir for stutt». Da må vi lete etter det som kan holde fremtidstroen i live, det som kan bidra til at den blir virkelighet. Det gjelder å ikke falle for fristelsen til kortsiktige tiltak som kanskje hjelper for kommende dag, men som bare gjør situasjonen vanskeligere på lengre sikt.

Vår kommune, Søndre Land, har eventyrlige muligheter – og store utfordringer, men evner vi å gripe det an slik at troen på fremtiden kan vise oss veien gjennom et litt turbulent farvann?

Høyre forsøkte under budsjettbehandlingen å peke ut en slik kurs. En kurs som gjennom kombinasjon av varsomme kostnadsreduksjoner og en veg til økte inntekter, som ville gi en økonomi i bedre balanse og handlingsrom for viktige satsinger for å møte utfordringene. For de mangler ikke: Vi ligger på topp i landet i andel uføre, lavest andel i Oppland som gjennomfører videregående skole, høy andel med bistand fra barnevern og vi ligger i toppsjiktet med henhold til innbyggere i arbeidsfør alder uten inntektsgivende arbeid. I tillegg har folketallet vært synkende i mange år.

Slikt blir det lave inntekter og høye utgifter av. Et dystert bilde, men du verden for et forbedringspotensial! Og det er det Høyre vil sette oss i stand til å ta i bruk. Men det krever kursendring, noe som flertallet dessverre ikke ville være med på.

De har pyntet litt på rådmannens forslag for 2023, men ellers blitt med på freden i økonomiplanen for årene fremover med store nye låneopptak. Ut over dagens gjeld på 700 millioner legges det opp til ytterligere økning med investeringer på 312 nye millioner og finanskostnader som øker til nær 50 millioner per år – mer enn det dobbelte av i dag. Det er morsomt å investere; åpne nye bygg, få opp flere gatelys og fikse på fasader – noe er også nødvendig, nyttig og lønnsomt og Høyres budsjettforslag gir også rom for en del av de samme tiltakene. Men vi må utvise større nøkternhet i investeringer om vi skal kunne skape handlingsrom der utfordringene er størst.

Det hjelper heller ikke å si at vi ikke vil ha eiendomsskatt dersom pengebruken gjør det uunngåelig. Vi vil ikke mistenkeliggjøre flertallets intensjoner – bare minne om at det beste lett kan bli det godes fiende.

Foruten å dempe kostnadsveksten har Høyre også lagt en helt annen vekt på tiltak som vil styrke inntektene. Og mulighetene er der om vi bare ser og evner å ta dem i bruk. Den største inntektskilden er våre egne innbyggere, jo flere innbyggere jo større overføringer fra staten og skatteinntekter følger med. En helt sentral oppgave er derfor å stanse nedgangen i innbyggertall og helst øke det. Og vi har mange fortrinn både for næring og bostedsattraktivitet:

• Vi har arealer og relativt sentral beliggenhet.

• Ingen eiendomsskatt og redusert arbeidsgiveravgift.

• Gjestmild natur med rene omgivelser uten et umiddelbart større trusselbilde.

• God skole, SFO og barnehagetilbud.

• Et variert arbeidsmarked, kompetansemiljøer og topp utdanningstilbud innenfor rimelig reiseavstand.

• Aktiv og variert frivillig sektor og organisasjonsliv.

Våre fortrinn skal vi ta vel vare på, men vi må også synliggjøre dem på en helt annen måte. En grundig og gjennomarbeidet plan for systematisk markedsføring overfor mennesker/målgrupper som kan tenkes å bli blant Søndre Lands nye innbyggere er derfor en viktig del av Høyres arbeid med budsjett og økonomi for de nærmeste årene fremover.

Det vil kreve faglig assistanse å få på beina et prosjekt som har forutsetninger for å lykkes, men det er vi selv som må ville, følge opp og høste når den tiden kommer. Vi må i tillegg jobbe med egen bevissthet og mentalitet – fremsnakke egen kommune. Det er flott å bo i Land og enda bedre kan det bli. Vi har trua!