Russetiden - den egentlig så fine og viktige feiringen av fullført skolegang – blir i altfor mange tilfeller en kamp for tilværelsen; kampen for å få bli med i en russegruppe, kampen for ikke å bli stemt ut av en gruppe, og kampen for å gjøre russetiden verdt all den tid, innsats og penger man har investert. Det er mange skjebner, mange utfordringer, og mange bekymringer. Derfor er det veldig godt å se at det nå er mange som engasjerer seg og støtter opp om russen, familiene deres og skolene.

Elev- og lærlingombudet jobber for elever og lærlingers rettigheter og plikter, og er mobbeombud for alle i videregående opplærling. Vi jobber med elevmedvirkning og elevdemokrati og setter mobbing på agendaen i våre møter med elevene, elevrådene, foresatte og ansatte på skolene. I tillegg bistår vi enkeltelever når de, foreldre, skole eller arbeidsplass (lærlinger) tar kontakt.

Elev- og lærlingombudet er positive til den siste tidens debatt om, og fokus på, russetidens negative sider med grupperinger og ekskludering. Det er nå flott å se slik stor offentlig oppslutning om det etter hvert kompliserte fenomenet russetid. Som voksne må vi både evne å engasjere oss mer, men samtidig ikke glemme å involvere elevene og russen selv i prosessen. Noen elevråd vi har snakket med påpeker at selv om det er grupperinger, så er selve feiringen felles. For mange er russefeiringen fin og inkluderende. Utfordringen vår er altså å jobbe for at russetiden skal bli god for alle som ønsker å delta. En ting ungdommene peker på her er vanskeligheter med å finne steder hvor det er plass til alle, hvor alle kan bli inkludert i festlighetene.

Det finnes altså ikke en enkelt løsning. Skolene har i årevis forsøkt å balansere russens rett til å feire med de faglige kravene i den videregående skolen. Foreldre må helt klart tidligere på banen noe elevene også etterlyser. Politikerne er utfordret på om det går an å få på plass nasjonale rammer eller retningslinjer. Det blir spennende å se hvordan de møter denne utfordringen.

Som ombud vil vi også bidra. Vi erfarer at når elever får kunnskap om mobbing og ekskludering blir de bedre rusta til å motvirke fenomenet. Videre må vi som voksne gi dem en reell mulighet til å realisere en inkluderende feiring blant annet ved å støtte opp om arenaer hvor alle er inkludert. Viktigheten av flere sosiale arrangement for klassen eller skolen som helhet blir fremhevet av flere elever, både lokalt og i den offentlige debatten. Kommende skoleår utfordrer derfor elev- og lærlingombudet elevråd, elevrådskontakter og skoler til å styrke klassens time.

I klassens time er det stort potensial for å løfte elevstemmen, bygge relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev, jobbe med klassemiljø, samhold og ta opp aktuelle tema som rus, kommunikasjon og medbestemmelse. Mange elevrådsstyrer vi har snakket med forteller at klassens time i dag i stor grad ikke blir brukt - og de etterlyser mer informasjon om gode opplegg for aktuelle temaer. Samtidig har vi også flere gode eksempel på godt gjennomførte klassens time fra elevene i Innlandet og altså mange gode erfaringer å bygge på i fylket og nasjonalt.

Avslutningsvis er det viktig å presisere; dette er russens feiring. Det er deres rett til å feire endt skolegang. Ønsker vi endring må vi ha dem med på laget!