Når en statsråd ber om innspill til en sak, er det noe man tar på alvor. Men når spørsmålene som stilles fra helseministeren i sykehussaken er såpass lukkede, er vi nødt til å reagere. Det er en klar forventing fra våre innbyggere om at vi legger frem vårt primære standpunkt, derfor har vi valgt å utfordre statsråden på akkurat dette.

Problemet med helseministerens spørsmål er at de baseres på at sykehusstrukturen skal endres. Dette i motsetning til vedtaksteksten om at sykehusstrukturen kan endres. Det gis dermed ikke mulighet til å legge frem alternative synspunkter på fremtidig sykehusstruktur. Det er for tidlig i prosessen å stille såpass lukkede spørsmål.

Sykehussaken engasjerer bredt i Innlandet. Det engasjerer mennesker både på østsiden og vestsiden av Mjøsa. Uansett utfall, får den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet store ringvirkninger, og vil påvirke pasienters hverdag, arbeidsplasser og fremtidig bosetting. Derfor mener vi det er viktig at kommunene får lov til å komme med sine primære innspill.

I vårt brev til Helseministeren har vi bedt om at alle ordførere skal få legge frem sitt primærstandpunkt i saken før spørsmålene besvares. Dette vil gi Helseministeren mulighet til å ta høyde for de ulike synspunktene i saken, og på den måten fatte en bedre beslutning.

Når en sak engasjerer så mange mennesker, påvirker kommuneøkonomi, pasientsikkerhet og samholdet i et fylke er det viktig at beslutningsgrunnlaget er så godt som mulig. Ved å stille lukkede spørsmål tidlig i prosessen hopper man bukk over flere av forslagene fra de som kjenner best hvor skoen trykker.

Gjennom vårt brev til Helseministeren oppfordrer vi derfor til en åpnere prosess, og en mulighet for å vise at det er tatt høyde for kommunenes primærstandpunkter før endelig beslutning fattes om fremtidig sykehusstruktur på Innlandet. Det er både mindre smertefullt og mer fornuftig.