Gå til sidens hovedinnhold

Det er arbeidsfolks tur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når folk bli spurt om hva som er den viktigste saken før valget er sosiale forskjeller i samfunnet den viktigste. I Aftenpostens undersøkelse svarer 35 prosent i Oslo at dette er det viktigste temaet, mens 28 prosent av de som bor på landsbygda mener det samme. Forskjellene mellom folk fortsetter å øke. De rike har en stadig større del av både inntekten og formuen, mens de med minst faller fra. Økende ulikhet er både urettferdig og ødeleggende for samfunnet. Den viktigste årsaken til at ulikhetene i Norge øker, er at de rikeste blir stadig rikere med høyreregjeringens velsignelse.

Økende ulikhet er et problem for vanlige arbeidsfolk fordi lønnsutviklingen ikke holder tritt med velstandsutviklingen - og særlig til de rikeste. Men ulikhet rammer flere deler av samfunnet negativt.

Økende ulikhet er urettferdig: Økende ulikhet kommer av at inntekts- og formuesfordelingen i samfunnet endrer seg: De siste ti årene har veksten i gjennomsnittslønnen vært lavest blant de ti prosent lavest lønte i Norge, mens lønningene har økt mest blant de ti prosent høyest lønte. Samtidig har også kapitalinntektene til de med mest penger økt.

Økende ulikhet er ødeleggende for samfunnet: Økende ulikhet bidrar til at de rikeste får mer makt og innflytelse, noe som kan svekke demokratiet. Økonomiske forskjeller reduserer tilliten - og samholdet - mellom folk. Økende ulikhet er dårlig nytt for norsk økonomi og næringsliv. Små forskjeller har sørget for at folk har like muligheter til å ta utdanning, og har gitt bedrifter tilgang til rett kompetanse på ulike nivåer. I dag utgjør humankapitalen – menneskene – tre fjerdedeler av nasjonalformuen. Når forskjellene øker, reduseres mulighetene for de som har minst og øker for de som har mest fra før.

Små forskjeller bidrar til økt innovasjon: Når fagarbeideren og ingeniøren med doktorgrad er på like fot, blir innovasjonen, samarbeidet og effektiviteten i arbeidslivet bedre.

Små lønnsforskjeller gjør det gunstig for bedrifter å investere i ny teknologi og kompetanse, fordi relativt høye lønninger for vanlige folk fører til bedre utnyttelse av arbeidskraften. Slik har innovasjonen og produktiviteten økt. Små lønnsforskjeller har bidratt til bedre kjøpekraft i store deler av befolkningen, som gir økt etterspørsel etter varer og tjenester i Norge. Mitt hovedpoeng er at politisk styring har stor betydning for hvor stor ulikheten i et samfunn er.

Arbeiderpartiet ønsker en annen retning.

Skape jobber: For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb, gir trygghet og frihet for den enkelte og familiene. Jobb til alle er noe av det viktigste for å sørge for å bekjempe ulikhet og urettferdighet. Derfor vil vi blant annet satse på kompetanseheving og en offensiv næringspolitikk i hele landet.

Et organisert arbeidsliv: Trepartssamarbeidet mellom partene i næringslivet og staten har blant annet bidratt til at arbeidstakerne får sin andel av verdiskapingen i økonomien. Arbeiderpartiet vil blant annet doble fagforeningsfradraget.

Et omfordelende skattesystem: Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker, er at de rike blir rikere. Et mer omfordelende skattesystem er derfor avgjørende for å få ned forskjellene i Norge. Vi går til valg på at samlet skatte- og avgiftsnivå skal være uendret fra 2020-nivå.

Velferd: Lik velferd til alle i hele landet bidrar til mindre ulikhet. Arbeiderpartiet vil ikke bare videreføre, men forbedre og bygge ut våre felles velferdsløsninger. Da må vi ikke minst satse på kommunene, med mer penger til de som trenger gode tilbud aller mest; barna, ungdommen, de midt i livet med spesielle behov og de eldre som må sikres verdig pleie og omsorg.

Kommentarer til denne saken