Oppland har blitt hardt rammet av sentraliseringspolitikken til regjeringen Solberg. Fra 2013 til 2019 har det blitt borte nesten 170 statlige arbeidsplasser bare i Gudbrandsdalen. Av disse var 35 lokalisert i Lillehammer. Dette gir dessverre et godt bilde av regjeringens hodeløse sentraliseringspolitikk. Senterpartiet går på valg for å snu dette og vi har flere konkrete forslag.

Statens vegvesen på Lillehammer er et godt eksempel på en statlig etat som har blitt rammet av sentraliseringspolitikken til regjeringen Solberg. Frem til 2020 var hovedkontoret for region øst i Statens vegvesen lokalisert på Lillehammer. Så sent som i 2016 ble det åpnet et nytt moderne hovedkontor i Lillehammer med nesten 400 kontorplasser. Fem år senere står nesten halvparten av disse kontorene tomme. Statens vegvesen har fått landsdekkende divisjoner og Lillehammer har ikke lengre noe hovedkontor tilsvarende det som var tilfelle før 2020.

Vegdirektoratet, som er øverste myndighet i Statens vegvesen, utgjør en betydelig del av de som er ansatt i Statens vegvesen. Vegdirektoratet består av flere ulike avdelinger og alle, inkludert ledelsen, er lokalisert i Oslo. Senterpartiet mener det er på høy tid å flytte deler av denne virksomheten ut av Oslo. Myndighet og regelverk er en avdeling i Vegdirektoratet. De har blant annet ansvaret for kontroll og teknisk godkjenning av tunneler og bruer og utvikling av av fremtidens veg- og transportsystem. Senterpartiet ønsker å lokalisere denne avdelingen til Lillehammer. Totalt vil dette kunne gi over 100 nye statlige arbeidsplasser som flyttes fra Oslo til Lillehammer.

Senterpartiet mener at en slik desentralisering vil gi mange positive ringvirkninger til hele regionen, ikke bare til Lillehammer. For det første vil det trygge posisjonen til Statens vegvesen på Lillehammer, noe som i seg selv er positivt. Mange av de store rådgiverfirmaene innenfor samferdsel i Norge, som for eksempel Structor AS, Rambøll AS og Norconsult AS er etablert på Lillehammer. Ved å legge deler av Vegdirektoratet til Lillehammer vil dette være med på å styrke Lillehammer og hele regionen som en stor og viktig arena innenfor samferdsel.

Det er også viktig å legge til at NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet på Gjøvik er og har vært en viktig rekrutteringsarena for Statens vegvesen. Statens vegvesen har i tillegg bistått med undervisningsressurser til NTNU Gjøvik. En slik type gjensidig synergieffekt vil helt klart kunne styrkes og utvides ved en desentralisering av Vegdirektoratet til Lillehammer. Eksempelvis kan NTNU Gjøvik tiltrekke seg enda flere studenter. Lillehammer og Gjøvikregionen kan tiltrekke seg flere som arbeider innenfor samferdsel, enten det er privat eller offentlig sektor.

Mange av de store rådgiverfirmaene er også lokalisert på Gjøvik. Dette kan skape grunnlag for enda mer aktivitet og næringsutvikling. Det er også grunn til å nevne at Senterpartiet ønsker å fortsette satsningen på E16 gjennom Valdres. En desentralisering av Vegdirektoratet til regionen vil utvilsomt slå positivt ut for Valdresregionen og være et viktig bidrag til å styrke lokasjonen til Statens vegvesen på Fagernes.

Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister har gang etter gang sett at sentralisering avler sentralisering. Senterpartiet vil bruke staten til å få slutt på denne utviklingen og gå foran ved å desentralisere statlige arbeidsplasser.