Begrunnelse:

* Den er totalt overflødig. Arealbruken vil bli avklart når vegplanene er klare til å gjennomføres. Det er ikke Vestre Toten som bestemmer dette.

* MDG er ikke for en firefelts vei fra Mjøsbrua til Oslo. Mer vei undergraver målene om mer kollektivtransport og mindre privatbilisme. Vi registrerer at Sp overhodet ikke problematiserer dette.

* MDG avventer å bidra med å ta endelig stilling til konsekvensutredninger mht. CO2-utslipp, miljø- og naturødeleggelser og tap av matjord blir dokumentert.

* En 4-felts vei på østsida er selvsagt totalt uakseptabelt også for MDG.

* Det er ikke sant at veien på vestsida ikke vil føre til tap av matjord i Vestre Toten. Områder nord for Eina (Bruflat) vil bli berørt av utbyggingen. I tillegg vil kommuner både nord og sør for Vestre Toten måtte avstå matjord.

* Næringslivets behov er viktige, men strekningen over Eina er ikke det egentlige problemet for industriparken. Flaskehalsen ligger lenger sør.

* MDG er opptatt av ødeleggelse av all natur. Vi overskuer ikke de problemer vi skaper for mangfoldet i naturen og artstap gjennom de stadig mer omfattende inngrep i naturen fra menneskers side.

* Arealdisponeringer er det som bidrar til størst artstap i verden.

Senterpartiets markering i denne saken handler kun om symbolpolitikk, for alle er egentlig enige om at det eneste politikerne kan gjøre er å påvirke sine respektive partier sentralt, for avgjørelsene med henhold til Nasjonal Transportplan tas på Stortinget. Vår administrasjon i VTK er godt informert om hva ulike trasevalg og dimensjonering vil bety for egen kommune. Disse planene kan uansett ikke utarbeides før avgjørelsene er tatt på sentralt hold.

MDG ønsket heller at jernbanen ble utbygget videre nordover fra Gjøvik, framfor full 4-felts utbygging hele veien, noe som garantert vil føre til mer privatbilisme. Vi er selvsagt innforstått med at visse utbedringer kan være nødvendige med hensyn både til trafikksikkerhet og næringslivets behov. Men vi ønsker utbyggingen så moderat som mulig. Etter at Statens Veivesen fikk ny sjef, som kommer fra Nye Veier, er vi forberedt på å ikke ha så mange valgmuligheter i sakens anledning. Men vi finner det påfallende at Sp bagatelliserer nedbygging av matjord bare det ikke skjer på Eina. Jeg hører fra andre kommuner som arbeider med lignende problemstillinger, at Sp slettes ikke alltid er blant partiene som garanterer for minimum tap av matjord. Partiet som er mest konsekvent her, er MDG. Husk det når valget kommer!