Årets TV-aksjon går til Plan sitt arbeid mot barneekteskap. På verdensbasis giftes det bort en mindreårig jente hvert tredje sekund, 12 millioner jenter i året. Og etter koronapandemien er tallet stigende. 12 millioner jenter som mister skolegang og utdanning. Som ofte blir mødre mens de selv enda er barn.

Derfor er det viktig at vi deltar på årets TV-aksjon.

Jenter som ikke går på skole er tre ganger så ofte utsatt for å bli giftet bort som barn. Disse jentene er mer utsatt for vold i hjemmet og lever i mer fattigdom enn jenter som vokser opp i mer likestilte land. Hele 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap. Vi vet at risikoen for komplikasjoner under graviditet og fødsel er stor for denne gruppen. Dette er de vanligste dødsårsakene blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland.

Derfor er det viktig at vi deltar på årets TV-aksjon.

Land hvor barneekteskap er mest utbredt er ofte fattige land. Land som mer enn noe annet trenger utvikling. Å frata jenter muligheten til skole, utdanning og jobb hindrer ikke bare jentene det gjelder et bedre liv, det hindrer også landenes mulighet til vekst og utvikling. Dersom vi oppnår bærekraftsmålet om at alle barn skal fullføre videregående utdanning innen 2030 vil U-landenes bruttonasjonalprodukt øke med ti prosent.

Derfor er det viktig at vi deltar på årets TV-aksjon.

Erfaring har vist at når kvinner har inntekt vil de i større grad enn menn bruke den til det beste for sin familie og lokalsamfunnet hun lever i. For barns helse, ernæring og fremtid har det samme effekt å gi 100 kroner til en kvinne som om du hadde gitt en mann 1000 kroner. Det viktigste tiltaket for å stoppe barneekteskap er derfor å bidra til at jenter får tilgang til skole og utdanning. Det gjør Plan.

Derfor er det viktig at vi deltar på årets TV-aksjon.

Vi har lest i media om jenter og kvinner i Norge som frykter barneekteskap. I 2020 behandlet IMDIs kompetanseteam mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll 649 saker, hvorav 273 omhandlet barn under 18 år. Mange av disse sakene handlet nettopp om frykten for å bli giftet bort. Dette angår også oss her på Gjøvik.

Derfor er det viktig at vi deltar på årets TV-aksjon.

Vi deltar – delta du også.