Mens pandemien herjer og hensyn til liv og helse tar all offentlig oppmerksomhet, går hverdagen sin skjeve gang på hjemmekontorene og institusjonene. I Samferdselsdepartementet nærmer administrasjonen seg oppløpssida før forslaget til rullering av Nasjonal Transportplan skal legges fram – etter planen i mars. Det betyr at svært viktige vurderinger for mange regioner foretas i disse dager. Hvem skal få sine høyt ønskede veier og togstrekninger inn gjennom nåløyet? Og hvem må innse at det bare er å smøre på et nytt lag med tålmodighet?

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har allerede vært ute for å skru forventningene ned. Ministeren har selvsagt helt rett når han påpeker at NTP i for stor grad har vært mer ei ønskeliste enn en reell prioriteringsplan. Så mange hensyn er forsøkt ivaretatt gjennom NTP-lista, at prosjekter som har kommet inn i noen tilfeller har blitt liggende så lenge på vent at de mer eller mindre må planlegges på nytt når det endelig er blitt deres «tur» i køen.

Det har ført til at kostnadene har fått et helt annet omfang enn utgangspunktet, og slik tatt en større del av totalpotten enn forutsatt. Slik har køen gått enda saktere framover.

Men behovene endrer seg. Dermed også prioriteringene. Mangt kan sies om Solberg-regjeringens baby Nye Veier AS, men å gi Statens vegvesen en rival har definitivt bidratt til konkurranse om store utbyggingskontrakter. Også den nye politiske bestillingen av at beregnet samfunnsnytte skal være viktigste kriterium når utbyggerne leverer sine ønskelister.

Det er et viktig signal at også Ap sentralt nå sier de vil ha rv4 inn i ny NTP. Det betyr at to av de store opposisjonspartiene Ap og FrP er enige om dette, og kan ha mulighet til å påvirke forhandlingene i Stortinget. Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) sier i OA-podden at han blir overrasket om ikke regjeringen selv har rv4 inne i NTP-forslaget når det kommer i mars.

Denne regionen trenger virkelig ikke flere dårlige «overraskelser» nå. Rv4-utbyggingen er langt på overtid, og må prioriteres i NTP. Det vil gagne både regionen, næringslivet - og derigjennom hele landet.